top of page

פגיעה בזכויות אסירים על רקע המלחמה בעזה


אילוסטרציה
© Willeecole - Dreamstime.com

ב-7.10.2023, עם תחילת המלחמה, פורסמה בתקשורת הודעה של נציבת בתי הסוהר והשר לביטחון לאומי, לפיה "כל בתי הסוהר ייכנסו למצב חירום". משמעות מצב החירום שהוכרז בבתי הסוהר לא בוארה בפרסומי שירות בתי הסוהר (שב''ס) או המשרד לביטחון לאומי, וכל הודעה נוספת לא פורסמה. אולם ממידע שהתקבל במוקדי הארגונים העוסקים בהגנה על זכויות האסירים עולה כי מאז ההכרזה חלו שינויים דרסטיים במדיניות שב''ס כלפי הכלואים: זכויות יסוד של הכלואים, דוגמת הגישה למים וחשמל, לטיפולים רפואיים, והזכות להיוועצות עם עורכי דין הוגבלו או נשללו לחלוטין, והוטלו הגבלות חריגות וגורפות על תנועת אסירים, על ביקורים, על שיחות טלפון ועוד. על פי הדיווחים, הגבלות וסנקציות נוספות הוטלו על אסירים ביטחוניים, ובפרט על האסירים העזתיים, והתקבלו גם דיווחים על אלימות סגל שב''ס כלפי אסירים ביטחוניים.


ב-11.10.2023 פנינו לנציבת שב''ס יחד עם ארגונים עמיתים בדרישה לבטל את ההגבלות המחמירות שהוטלו על זכויות האסירים. טענו כי ההגבלות הוטלו בחוסר סמכות, בניגוד להוראות פקודת בתי הסוהר ותקנות בתי הסוהר, ובלי שהדברים עוגנו ופורסמו כנדרש בפקודות שב''ס. דרשנו להפסיק מיד שלילה של זכויות יסוד ומניעה שרירותית ובלתי מידתית של הטבות שאינן קשורות בשום צורה למצב המלחמה. בין היתר דרשנו להסיר כל הגבלה על מפגשים והיוועצות עם עורכי דין ועל מתן טיפולים רפואיים לכלואים, ולהסיר מגבלות על תנועתם של האסירים באגפים ובחצרות ככל שאלה אינן נדרשות על פי הנחיות פיקוד העורף.


שותפים לפנייה: האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט, רופאים לזכויות אדם, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל.הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אלזה בונייה

Comments


bottom of page