top of page

שימוש בתקנות שעת חירום בתקופת המלחמה


חלק מחברי הממשלה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

אתמול (15.10.2023) פנינו ליועצת המשפטית לממשלה, בדרישה להנחות את הממשלה לא לעשות שימוש בסמכותה להתקין תקנות שעת חירום (תקש"ח), אלא אם הדבר נדרש בשל צורך בהול שעולה כתוצאה ממצב החירום.


בפנייה ציין עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות, כי חרף מצב החירום הקיים כעת, הכנסת מתפקדת וניתן לקדם חקיקה בהליך הרגיל ואף בהליך מהיר, ועל כן אין צורך להשתמש באמצעי הלא דמוקרטי של תקנות שעת חירום.


מהן תקנות שעת חירום?

מדוע תקנות שעת חירום פוגעות בדמוקרטיה?

מדוע צריך להגביל את השימוש בתקנות שעת חירום גם כעת, כאשר אנחנו בשעת חירום?

מה ניתן לעשות אם צריך להעביר חקיקה דחופה לתקופה זו?

כיצד על הממשלה לפעול?


קישורים:

Komentarze


bottom of page