top of page

לאפשר לתושבי יישובים שפונו לקבל שירותי בריאות בכל קופות החולים


אילוסטרציה
© Irina Opachevsky | Dreamstime.com

ב-24.10.2023 פנינו לשר הבריאות ולמנכ"ל משרד הבריאות, בשם האגודה לזכויות האזרח, הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל וקואליציית ארגוני בריאות בנגב. ביקשנו לאפשר לתושבים מיישובי הדרום והצפון שבהם הוכרזה פעילות מצומצמת לקבל שירותי בריאות בכל קופת חולים אשר זמינה ונגישה להם, ללא תלות בקופה האם (מודל "הקופה האחודה"). ביקשנו להחיל זאת על כלל התושבים המתגוררים באזורים אלה – בין אם פונו, התפנו מיוזמתם או נשארו בבתיהם.


בפנייה ציינו כי אמנם קיימים דיווחים ספורדיים על מתן שירותי בריאות וטיפולים רפואיים למפונים בכל קופות החולים, ללא תלות בקופת האם, אך אין להותיר נושא קריטי זה לשיקול דעתה של כל קופה וקופה ושל כל יישוב ומועצה, ויש לבססו בתקנות, ולמצער בחוזר מנכ"ל. עו"ד טל חסין מהאגודה כתבה: "רבבות בני אדם נפגעי הלם וחרדה, פצועים וכואבים, בהם רבים שאיבדו בני משפחה וקרובים, כמו גם חולים וקשישים הנדרשים לשירותי רפואה סדירים, נעקרו מבתיהם. רבבות נוספים ממשיכים להתגורר באזורי סיכון. יש להבטיח, כי הם יטופלו כהלכה בכל מקום שאליו הגיעו ויגיעו, וכי הם לא ייאלצו לכתת רגליהם ולטבוע בבירוקרטיה ובערימות טפסים בחיפוש אחר שירותי בריאות ורפואה נחוצים".


פניית הארגונים, 24.10.2023הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה אלזה בונייהComments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page