top of page

פסק דין חריג המבוסס על השערות לא מאומתות


אילוסטרציה - מבקשי מקלט מפגינים

בפסק דין של בית הדין לעררים שהתפרסם אתמול (14.8.2018), קרא הדיין למדינה לגרש את מבקשי המקלט מאריתריאה בחזרה לארצם. ארגוני זכויות האדם מסרו בתגובה לפסק הדין:

מדובר בפסק דין חריג, בו בחר הדיין לפרוש את משנתו הפוליטית ולצאת במתקפה חסרת תקדים נגד פסיקות בית המשפט העליון והממשלה. החלטותיו והמלצותיו של הדיין מבוססות על דיווחים כוזבים והשערות שטרם אומתו: המשטר באריתריאה טרם התייחס לפרסום על קיצור השירות, גיוס בכפייה ובכוח עדיין מתרחש באריתריאה, וכפי שהבהירה שגרירות שוויץ בישראל - בניגוד לפרסומים, שוויץ איננה מגרשת אריתראים למולדתם. כפי שהבהירו בכנסת נציגי משרד החוץ והמשפטים וכן המועצה לבטחון לאומי - אין לישראל כל אפשרות לגרש אריתראים למולדתם, מחשש לביטחונם ולחייהם.

עם זאת, אנחנו מצטרפים לקריאתו של הדיין הפורש להעניק הגנה אמיתית ומעמד לכל מבקשי המקלט שאינם ברי גירוש ובכך להעניק להם זכויות סוציאליות וכלכליות בסיסיות המגיעות לכל אדם. כמוהו, אנחנו חושבים שהנסיון להעביר בני אדם למדינות שלישיות אחרות אינו ראוי ואינו מוסרי. כפי שנכתב בפסק הדין, הגיעה העת להכרעה ברורה ונחרצת בסוגיית מבקשי המקלט.

הארגונים: המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל והמרכז לקידום פליטים אפריקאים ARDC)

留言


bottom of page