top of page

הקמת רשות מקומית נפרדת בשכונות שמעבר לחומה


אילוסטרציה

חומת ההפרדה באזור ירושלים הוקמה לפני למעלה מעשור, בתוואי שאינו חופף את הגבול המוניציפלי של ירושלים שנקבע ביוני 1967, ואינו חופף גם את הקו הירוק. הפערים המשמעותיים בין תוואי החומה לבין הגבול המוניציפלי והגבול המדיני – פערים שהיו ידועים היטב למתכנני התוואי ולממשלה שאישרה אותו – יצרו מציאות חדשה של ואקום שלטוני, חוסר בהירות משפטי וכאוס תכנוני. אלו הביאו לפגיעות חמורות בזכויות אדם ולהידרדרות חריפה במצבן של השכונות והמובלעות שנותקו מהעיר.

נייר עמדה זה שמפרסמת האגודה לזכויות האזרח מתייחס להצעה להוציא את השכונות הפלסטיניות הגדולות שמחוץ לחומה מתחומי העיר ירושלים, ולהקים שם רשות מקומית ישראלית חדשה. לפי הצעה זו, הרשות המקומית תפעל תחת משרד הפנים הישראלי, ותושבי המקום הפלסטינים-ירושלמים ימשיכו להחזיק בתעודת זהות ישראלית. המהלך מתמקד בכפר עקב שבצפון, ובמחנה הפליטים שועפאט ובשלוש השכונות הסמוכות אליו שבצפון-מזרח העיר.

במסמך זה נבקש להסביר מדוע הצעה זו, אם תמומש, צפויה להוביל להידרדרות משמעותית נוספת במצב השכונות שמעבר לחומה, הקשה מאוד כבר היום, ולהשפיע על שאר העיר. הרשות המקומית החדשה, אם תוקם, צפויה להיות רשות מוחלשת, חסרת תקציבים, חסרת ניסיון וחסרת שיניים, שלא תצליח לפתור את הבעיות הקשות מנשוא שנוצרו בשכונות בשל ההזנחה הקיצונית שלהן. הכאוס התכנוני ילך ויחמיר, כמו גם מצב השירותים להם זכאים התושבים (חינוך, בריאות, כבישים, רווחה וכיוצ"ב).

בדומה להחלטה על הקמת החומה, גם בהצעה זו מבקשים מקבלי החלטות ישראלים לקדם שינוי דרסטי במציאות החיים בירושלים המזרחית בניגוד לרצון תושביה הפלסטינים, תוך ערעור נוסף של מעמדם. המהלך המוצע עשוי לשחזר ולהחמיר את התופעות שליוו את הקמת החומה: יצירת גטאות עירוניים עניים ומסוכנים מחוץ לחומה בתנאי קיום מחפירים; מעבר מגורים של תושבים אל ירושלים המזרחית שבתוך החומה, עלייה ביוקר המגורים שם והכבדת המצב הסוציו-אקונומי של אוכלוסיה ענייה מאוד; החמרה ברמת הפשיעה והגברת המתחים והאלימות על רקע לאומי; וכתוצאה ממכלול הדברים, פגיעה ביחסים ובמרקם חיי היום-יום של העיר על כל תושביה.

לטעמנו, הפתרון למשבר השכונות שמעבר לחומה יכול לבוא רק על ידי השקעה תקציבית ממשלתית רצינית בשכונות שמעבר לחומה, ולקיחת אחריות מצד עיריית ירושלים ורשויות רלוונטיות אחרות למתן שירותים ולשיקום התשתיות. הקמתה של רשות חדשה לא תפתור דבר, ותקדם אך ורק את האינטרס הישראלי של שינוי המאזן הדמוגרפי בירושלים.

Comments


bottom of page