top of page

פסקת ההתגברות על פסיקת בג"ץ - שאלות ותשובותלמה הכוונה כשאומרים "פסקת התגברות על בג"ץ"?

מה ההבדל בין פסקת התגברות צרה לפסקת התגברות רחבה?

מדוע פסקת ההתגברות פוגעת בדמוקרטיה ובזכויות אדם?

שופטי בית המשפט העליון אינם נבחרים – מדוע הם מוסמכים להחליט נגד הממשלה או הכנסת?

הרוב יכול לתקן את החוקה (את חוקי היסוד) – אז מה כבר ההבדל?

בקנדה יש מנגנון דומה לפסקת ההתגברות, אז למה לא אצלנו?

האם בתי המשפט בעולם פוסלים חוקים כמו אצלנו?

אם ייקבע רוב של 70 או 80 ח"כים להתגברות – האם זה פותר את הבעיה?

אם תקבע פסקת התגברות לעניין ספציפי (כמו פליטים או גיוס) – האם זה סביר?

פסקת ההתגברות – במדרון החלקלק לעבר מדינה לא דמוקרטית

Commentaires


bottom of page