top of page

לחשוף חומר ארכיוני על פעילות השב"כ בוואדי סאליב

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ ב-1.1.2019 בשמו של ד"ר שי חזקני, היסטוריון ישראלי, בדרישה שבית המשפט יורה לשב"כ לחשוף חומר ארכיוני על פעילות הארגון ל"מניעת חתרנות מדינית במעברות" ופעילותו לדיכוי "מרד ואדי סאליב" משנת 1959. בנוסף, העתירה דרשה שהשב"כ יפרסם את הנוהל שלפיו הוא חושף חומר ארכיוני, ויתחיל לחשוף באופן יזום חומרי ארכיון בני 50 שנה ויותר – כמצוות החוק.

ההקשר הרחב יותר של העתירה הוא המגבלות על פרסום חומר ארכיוני של השב"כ. בעבר עמדה ההגבלה על 50 שנה, אולם גם לאחר שאלו חלפו בארגון התעלמו מהחוק וסירבו לאפשר גישה ציבורית לחומרים ארכיוניים משנות המדינה הראשונות. ב-2010, בעקבות לחץ ציבורי ועתירות לבג"ץ, הוארכה תקופת ההגבלה ל-70 שנה, ובעת הגשת העתירה ביקשה הממשלה להאריכה ל-90 שנה (התקופה אכן הוארכה לאחר מכן). בעתירה הודגשה הפגיעה בחופש המידע, בזכות הציבור לדעת, בשיח הציבורי וביכולת ללמוד מטעויות העבר כדי לקדם חברה שוויונית ולהגן על זכויות האדם.

ב-6.4.2021 דחה בית המשפט את העתירה. בית המשפט קבע כי העתירה "מיצתה את עצמה", בכפוף לכך שהשב"כ יפרסם חומרי ארכיון על מרד ואדי סאליב, אשר נמצאו על ידו – על פי הצהרתו - ככאלה שניתן לחשוף אותם.


יחד עם זאת, יש בפסק הדין מספר קביעות חשובות. בין היתר נדחתה עמדת השב"כ, שגרס כי חוק השב"כ גובר על הוראות תקנות הארכיונים בדבר חשיפת חומרי ארכיון מוגבל. התקנות, שהותקנו ב-2010, קבעו הסדר שדומה במהותו לזה שבחוק חופש המידע, ומאפשר חשיפה של חומרי ארכיון שמצויים עדיין בתקופת ההגבלה, בכפוף לחריגים, דוגמת "חשש לפגיעה בביטחון המדינה". עוד נרשמה בפסק הדין התחייבותו של השב"כ כי "יפעל ככל הניתן להרחבת הנימוקים במסגרת מענים עתידיים לבקשות לעיון בחומר מוגבל שיוחלט על דחייתן". באשר לדרישה לפרסום נוהל ולחשיפה יזומה של חומרי ארכיון בני 50 שנה ויותר – שב"כ פרסם תמצית נוהל חשיפה, והודיע כי "נבחנת האפשרות לפרסם עשרות סקירות של פרשיות שונות אשר הוכנו על ידי שירות הביטחון הכללי". בית המשפט הדגיש, כי על השב"כ מוטלת חובה "לשוב ולערוך מעת לעת בחינה של פרטי המידע השונים על מנת לפרסם את אותם חומרים שבחלוף הזמן מתברר כי אין מניעה לגלותם" .


בג"ץ 15/19 חזקני נ' ראש שירות הביטחון הכללי

עו"ד: אבנר פינצ'וק


פסק הדין, 6.4.2021

פוסטים קשורים:

קישורים:


מדינה בורחת מעברה, הארץ - מאמר המערכת, 12.4.2021


שי חזקני, העבר שייך לסוכני החרש, הארץ, 12.4.2021


היד הקלה של השב"כ על הדק הצנזורה, הארץ, מאמר המערכת, 10.2.2020

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה עדי גרינפלד

תגובות


bottom of page