top of page

מרשם האוכלוסין - רישום קטין שהוא בן של תושבת ארעית

ביום 7.1.2019 קיבלנו פסק דין בערר שהגשנו לבית דין לעררים, על סירוב רשות האוכלוסין וההגירה לרשום במרשם האוכלוסין תינוק בן שנה וחצי, אשר אמו תושבת ארעית. השניים חיים עם משפחתה המורחבת של האם בטייבה. סירובה של הרשות התבסס על פרשנותה לתקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, אשר מסדירה את מעמדם של ילדים שנולדו בישראל ושחוק השבות לא חל עליהם. לטענתה, התקנה מתייחסת רק לילדים להורים לתושבי קבע, ובהתאם התקינה הרשות נוהל רישום שחל רק עליהם. לכן, היא טענה, רישום הילד סותר את נהלי הרשות.

בערר טענו שתקנה 12 אינה מסייגת את תחולתה לסוג רישיון מסוים שיש להורה, ושפרשנותה של רשות האוכלוסין לתקנה שגויה, וחותרת תחת לשונה ותכליתה. מטרת התקנה, כתבנו, היא לקדם את הזכות למשפחה ולשמור על שלמותה, ולעגן את עקרון טובת הילד, עקרון על במשפט הישראלי, המחייב את הרשויות לקבל החלטות שילדים במרכזן. משרד הפנים אינו רשאי להעניק לתקנה פרשנות מצמצמת, והעובדה שהוא התקין לו נוהל שמתייחס רק לרישום ילדיהם של תושבי קבע אינה מאיינת את זכותם למעמד של ילדים להורים בעלי מעמד אחר.

טענות האגודה לזכויות האזרח התקבלו במלואן. הדיין מרט דורפמן כתב שאין לתת לתקנה 12 פרשנות מצמצמת, ושהרציונל שעמד בבסיסה – שלמות התא המשפחתי ומניעת נתק ופער בין מעמד ההורה המשמורן לזה של ילדו – חל גם עם הורה שהוא תושב ארעי. בניגוד לתפיסה המזעזעת הרווחת בבית הדין, לפיה עקרון טובת הילד נסוג בענייני מעמד, קבע הדיין כי "באשר לעקרון טובת הילד הרי שהוא עקרון על במשפט הישראלי. מעבר לכך, טובת הילד וזכויותיו וחובת המדינה להבטיחם שעה שהיא מקבלת החלטות הנוגעות לחייו, מעוגנת אף באמנת האו"ם לזכויות הילד שישראל אישררה".

עוד קובע פסק הדין כי מדיניות רשות האוכלוסין וההגירה שלא התקינה נוהל להסדרת מעמדם של ילדים שנולדו בישראל להורים תושבים ארעיים, אינה סבירה; וכי הסירוב לרשום את התינוק, והותרתו ללא מעמד חוקי, מפלה אותו גם ביחס לילדים של מהגרות עבודה שנולדו בישראל, נשארים עמן כאן ומקבלים את המעמד של אמהותיהם עד לסיום העסקתן.

הסעד שניתן הוא כללי, עקרוני ורחב. רשות האוכלוסין תתקין תוך 90 יום נוהל ייעודי חדש שיעסוק במעמד לקטינים שנולדו בישראל להורה תושב ארעי, ולחילופין יתקנו את הנוהל הקיים בהתאם. החלטת הרשות לא לרשום את התינוק מבוטלת, ובתוך חודש מיום התקנת נוהל חדש או תיקון הקיים היא תיתן בעניינו החלטה חדשה.

ערר (י-ם) פלוני (קטין) נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה

עו"ד: טל חסין

הערר, 21.9.2018

פסק הדין, 7.1.2019

הערר נכתב בסיועה של המתמחה רעות שאער

Comments


bottom of page