top of page

פעולות אכיפה של רשות ההגירה על בסיס פרופיילינג

ב-5.2.2018 פנינו לבית הדין הארצי לעבודה בבקשה להצטרף במעמד "ידיד בית משפט" לדיון בעניין פעולות אכיפה שנוקטים מפקחי רשות ההגירה נגד עובדות זרות על בסיס פרופיילניג גזעי. מפקח של רשות ההגירה פתח במעקב אחר אישה שראה ברחוב רק בשל חזות פניה ה"אסייתית" והגיע לבית פרטי שבו הועסקה. מעסקיה הועמדו לדין בבית הדין לעבודה בתל אביב באשמה של העסקת עובדת זרה ללא היתר. השופט דורי ספיבק זיכה את הנאשמים לאחר שפסל את הראיות שהציגה המדינה כיוון שהן הושגו באמצעות פרופיילינג גזעי. המדינה ערערה על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה, וטענה כי במקרה של מהגרי עבודה פרופיילינג גזעי הוא "טבעי וסביר".

בבקשה שהגשנו לבית הדין לעבודה הצגנו את הפגיעה שפרופיילינג משטרתי מסב לזכויות האדם ולשוויון בפני החוק, ואת השפעתו על נורמות גזעניות ועל התנהגות גזענית. עצם ההתמקדות באדם בשל צבע עורו או צורת עיניו פוגע בכבודו, בשוויון בפני החוק, בחזקת החפות, בזכות להליך הוגן ובזכות לפרטיות. מעבר לכך, לאכיפת חוק בררנית על יסוד גזע וצבע יש השלכות חברתיות קשות, משום שהיא מעודדת נורמות חברתיות גזעניות ומחזקת סטיגמות שליליות ודעות קדומות שרווחות בחברה. טענו שרשות ההגירה נוקטת בפרופיילינג גזעי באורח שיגרתי, וכי הוא משקף היטב את יחסה לזרים. טענו כי אין לסבול מצב שבו אנשים יחושו ניצודים כחיה רק בשל עורם הכהה, ושאין להתיר לרשויות החוק לרדוף אחר "צהובים" או "מלוכסנים". מתן הכשר לראיות שהושגו באמצעות פרופיילינג גזעי פוגע בהגינות ההליך המשפטי, ובאמון הציבור במערכת המשפט.

בית המשפט קיבל את בקשתנו להצטרף לדיון, "נוכח השאלות המתעוררות ובהתחשב בניסיונה ובמומחיותה של האגודה לזכויות האזרח". בסופו של דבר הנושא העקרוני לא נידון, מכיוון שהנאשמים והתביעה הגיעו להסדר טיעון.

ע"פ 42453-03-17 מדינת ישראל – רשות האוכלוסין וההגירה נ' רובינשטיין

עו"ד: אן סוצ'יו, אבנר פינצ'וק

החלטה, 8.2.2018


פסק דין, 28.11.2018

עוד על פרופיילינג

פרופיילינג גזעי משמעו ייחוס מסוכנות או עבריינות לאדם אך ורק בשל מוצאו האתני, הגזעי, הלאומי או הדתי, ובהמשך לכך נקיטה בפעולה כלפי אותו אדם. פעולה שלטונית כלפי אדם על יסוד גזע ומוצא אתני היא חמורה במיוחד, לנוכח הסמכויות מרחיקות הלכת שנתונות לרשויות המדינה.


על מאבקה של האגודה ב"חוק המישוש", הפותח פתח לפרופיילינג, 2018-2010

אבנר פינצ'וק, המשטרה צריכה להכיר בגזענות, מאי 2016

bottom of page