top of page

אסור לעירייה להדיר מפארק עירוני תושבי יישובים אחרים


אילוסטרציה

בשבוע שעבר הודיעה עיריית עפולה שבתקופת החופש הגדול תותר הכניסה לפארק העירוני לתושבי עפולה בלבד (למעט בימי שישי). מאחורי הקריטריון הניטרלי כביכול של "תושבי המקום" עומדת כוונתה של עיריית עפולה למנוע כניסת ערבים לפארק.

מיד עם הפרסום פנה עו"ד גיל גן-מור מהאגודה בדחיפות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר. עו"ד גן-מור ציין כי פרנסי העיר אפילו לא מנסים להסתיר את המניע הגזעני שמאחורי ההחלטה, וכי השיח סביב סגירת הפארק מבוסס כל כולו על רטוריקה של "שמירת צביונה היהודי של העיר" ושל עוינות לציבור הערבי המבלה בפארק. כך בין היתר, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות הבטיח ראש העירייה בדף הפייסבוק שלו כי "כיבוש הפארק העירוני של עפולה" ייפסק.

עוד ציין עו"ד גן-מור כי פרט להיותה גזענית, החלטת העירייה היא גם בלתי חוקית: בעבר בג"ץ כבר אימץ את מסקנותיה של ועדה שקבעה שאין להדיר מפארקים עירוניים תושבי רשויות אחרות, והכנסת אף אסרה בחוק על גביית תשלום בכניסה לפארקים ציבוריים, ואסרה על הפליה בכניסה למקום ציבורי.

בעקבות מכתבנו פנתה היום (30.6.2019) המשנה ליועץ המשפטי לממשלה במסר תקיף לעיריית עפולה. בפנייתה אימצה זילבר במלואה את עמדתנו, ודרשה מעיריית עפולה תשובות דחופות בקשר להחלטה שהתקבלה ונתונים לגבי הפארק.

קישורים:

Commenti


bottom of page