top of page

רישום ילדים מבקשי מקלט למוסדות חינוך בפתח תקווה


אילוסטרציה

ב-9.7.2019 עתרו 129 ילדים מבקשי מקלט ומהגרים תושבי פתח תקוה, ארגון א.ס.ף והאגודה לזכויות האזרח, נגד עיריית פתח תקווה ומשרד החינוך. העתירה הוגשה בעקבות סירובה של עיריית פתח תקווה לרשום למוסדות החינוך בעיר ילדים שאינם אזרחים ותושבים ישראלים, ובפרט ילדים של מבקשי מקלט יוצאי אריתריאה, ונגד קיומם של גני ילדים נפרדים לאוכלוסיית הזרים בעיר.

העותרים דרשו כי העירייה תרשום לאלתר את הילדים למוסדות החינוך בעיר לקראת שנת הלימודים הבאה, וכי משרד החינוך יפעיל את סמכויותיו להבטחת הרישום. כמו כן ביקשו העותרים מבית המשפט לקבוע כי מדיניות רישום למוסדות חינוך המבוססת על צבע עור, לאום, מוצא או גזע היא מדיניות מפלה ואסורה על פי דין, ולאסור על עיריית פתח תקווה לקיים מסגרות חינוך נפרדות לילדי מבקשי מקלט וזרים.

בעתירה, שהוגשה באמצעות הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה והאגודה לזכויות האזרח, נטען כי לרשות המקומית ולמשרד החינוך יש חובה חוקית להקנות חינוך חובה לכלל הילדים בישראל, ללא קשר למוצאם, לצבע עורם או למעמדם במדינה. עוד נטען כי הסירוב לרשום את הילדים וההפרדה בגני הילדים הקיימת היום מתייגים את ילדי מבקשי המקלט, מסמנים אותם כנחותים, ופוגעים אנושות בזכויותיהם החוקתיות לחינוך, לשוויון ולכבוד. העותרים ציינו כי הסירוב לרשום את הילדים הוא המשך למדיניות הגזענית שבה נוקט ראש העירייה ביחס למבקשי המקלט שחיים בעיר, ומצטרף לשורה של ניסיונות לסלק אותם מפתח תקוה תוך רמיסת זכויותיהם הבסיסיות.

דיון בעתירה התקיים ב-17.7.2019. לנוכח הערות בית המשפט העירייה הודיעה כי תפתח את הרישום למוסדות החינוך לשנת הלימודים לילדי מבקשי המקלט והזרים החיים בעיר, וכי הוריהם יקבלו הודעה בכתב על השיבוץ, שיתבצע בהתאם לאזורי הרישום. משכך נמחקה העתירה.

ב-19.9.2019 הגשנו בקשה דחופה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, לאחר שעיריית פתח תקוה נמנעה מלשבץ לפחות 63 ילדי מבקשי מקלט וזרים העיר לגני ילדים. ביקשנו מבית המשפט שיאכוף על העירייה, ועל ראש העירייה באופן אישי, לבצע את פסק הדין.

ב-2.10.2019 הורה בית המשפט המחוזי לעירייה לרשום ללא דיחוי את כלל הילדים למסגרות החינוך בעיר. בית המשפט קבע שעל כל יום עיכוב תשלם העירייה סך של 40,000 ש"ח.


ב-2020 הגשנו עתירה נוספת בנושא, שהביאה לחיסול תופעת הגנים הנפרדים בעיר.


עת"מ 19757-07-19 B.G. נ' עיריית פתח-תקוה

עו"ד: הרן רייכמן (מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה), טל חסין (האגודה לזכויות האזרח)

פסק הדין, 17.7.2019פוסטים קשורים:

קישורים:


חובתו של רפי פרץ, הארץ - מאמר המערכת, 11.7.2019

העתירה נכתבה בסיוע הסטודנט יובל שמואלי

Comments


bottom of page