top of page

אפליה נגד נשים בתקצוב קבוצות כדורגל

ב-25.8.2019 הגשנו בשם האגודה לזכויות האזרח ושדולת הנשים בישראל בקשה להצטרף כידידות בית המשפט לעתירה נגד אפליית תקצוב כדורגל נשים.

העתירה, שהוגשה על ידי 9 קבוצות וגופים המייצגים מועדוני כדורגל נשים, תוקפת את הקיצוץ בתקציבי הקבוצות המשחקות בליגה, שנובע מביטול ההכרה בליגה השלישית לנשים.

בבקשה טענו כי התקצוב של ליגות הכדורגל לנשים מתבסס על אמות מידה מפלות, הקובעות כי בהיעדר ליגה שלישית - קבוצת הנשים הבכירה (ליגת העל) תקבל ניקוד השקול לקבוצת הגברים השנייה (ליגה לאומית) וקבוצת הנשים השנייה (ליגה לאומית) תקבל ניקוד כמו קבוצת גברים בליגה השלישית (ארצית). הניקוד הוא שווה ערך לכסף.

מדובר במנגנון אחד מיני רבים המדגים את אפלייתן של נשים בישראל בתחום הספורט בכלל והכדורגל בפרט.

במבחן התוצאה, חרף הצהרות מפורשות של המחוקק על החשיבות בשוויון בספורט, נשים בוגרות נהנות מחלק מזערי של הכסף המגיע לספורט. אפילו כאשר מדובר בתמיכות הציבוריות, נשים, שהן מחצית מהאוכלוסיה, נהנות רק מרבע מכלל התמיכה הממשלתית השנתית באיגודי ספורט לבוגרים, ומשישית בלבד מכלל התמיכה הממשלתית בפעילות ספורט לנוער. הדגשנו כי אמות המידה הבסיסיות לתמיכה אינן שוויוניות ויוצרות פער. גם ניסיון לתת מענה באמצעות העדפה מתקנת לא משנה את התמונה כאשר הבסיס באמות המידה הוא רעוע מראש.

ציינו כי הנזק אינו רק בתקצוב הנמוך לעותרות אלא בגדיעת התקווה של דורות שלמים, בחוסר מתן הזדמנות שווה לילדות להסתכל על גיבורות ספורט וללכת בעקבותיהן. זאת ועוד, בשל הקשר בין עיסוק בספורט לבין חיזוק בטחון עצמי ומנהיגות – מדובר בפגיעה בסיכוי של נשים להיות שותפות מלאות בחברה.


בעקבות הגשת העתירה ביטל משרד התרבות והספורט את הסעיף המפלה באמות המידה לתקצוב קבוצות כדורגל. ב-7.2.2021 קבע בית המשפט כי בכך השיגה העתירה את מטרתה ומחק אותה, לאחר שבאופן חריג פסק הוצאות לטובת העותרים.

בג"ץ 2640/19 מימון נ' המועצה להסדר ההימורים בספורט

עו"ד: שרון אברהם-ויס


החלטה, 15.6.2020


פסק הדין, 7.2.2021

קישורים:

הבקשה נכתבה בסיוע המתמחה טל גרינברג בר-חי

Comments


bottom of page