top of page

הכרזה על מצב חירום מיוחד - בחקיקה ראשית בלבד


אילוסטרציה

האגודה לזכויות האזרח פנתה היום (14.3.2020) ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה שינחה את שר המשפטים כי הוא מנוע מלהשתמש בסמכות שנקבעה בתקנות להכריז על מצב חירום מיוחד. הכרזה כזו משמעותה ביטול כל הדיונים בבתי המשפט למעט בעניינים דחופים.


השבוע, על רקע התפשטות וירוס הקורונה, הרחיב שר המשפטים את סמכויותיו, כך שיוכל להכריז על מצב חירום בלתי מוגבל בזמן לא רק בשל סיכון ביטחוני אלא גם בשל "חשש ממשי לפגיעה חמורה בבריאות הציבור". משמעות הדבר היא שהשר יכול לשתק את מערכת המשפט ולגרום לפגיעה מרחיקת לכת בזכויות אדם, בהפרדת הרשויות ובעצמאות הרשות השופטת.


לטענת היועץ המשפטי של האגודה, עו"ד דן יקיר, סמכות כזאת יש להסדיר בחקיקה ראשית בלבד, תוך קביעת מערכת של בלמים ואיזונים שתבטיח את עצמאות הרשות השופטת.


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 14.3.2020קישורים:


חן מענית, האגודה לזכויות האזרח ליועמ"ש: מנע השבתה של בתי המשפט, גלובס, 14.3.2020bottom of page