top of page

לשחרר את כספי הפיקדון של מבקשי מקלט


אילוסטרציה
© Rafael Ben Ari - Dreamstime.com

כזכור, מזה כשלוש שנים שעל פי חוק הפיקדון, על מעסיקים של מבקשי מקלט להפריש לקרן ייעודית 20% משכרם של העובדים, ולהוסיף עד 16% של הפרשות סוציאליות (פיצויי פיטורין ופנסיה). מבקשי המקלט זכאים לקבל את הכסף רק עם עזיבתם את הארץ. מטרת החוק, כמו שורה של חוקים אחרים שנחקקו במהלך השנים, לגרום למבקשי המקלט מצוקה כלכלית, להמאיס עליהם את חייהם בישראל ולגרום להם לעזוב.


מאז החל משבר הקורונה רבים ממבקשי המקלט פוטרו או הוצאו לחל"ת. הם אינם זכאים לדמי אבטלה, לפיצויי פיטורין או לביטוח בריאות ממלכתי, ואין להם ממה לחיות. ארגוני זכויות אדם, ובהם האגודה לזכויות האזרח, דרשו לשחרר את כספי הפיקדון לידי מבקשי המקלט, כדי לאפשר להם להתקיים בתקופה זו.


ביום רביעי האחרון פורסם תזכיר חוק, שקובע שמבקש מקלט שלא עובד יקבל סך של 2,700 ₪ בחודש מתוך הפיקדון, בכפוף לשורה של תנאים פרוצדורליים ורכישת ביטוח בריאות פרטי. קו לעובד הגיש הערות לתזכיר החוק בשם כמה ארגונים, ובהם האגודה. בין היתר טענו הארגונים כי אדם, וודאי משפחה, אינם יכולים להתקיים בכבוד מ-2,700 ש"ח בחודש. זאת בפרט כאשר מבקשי המקלט אינם זכאים לקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי, לשירותי רווחה, לסיוע משפטי או לסיוע בשכר דירה, ואמורים להמשיך לשלם מכספם עבור ביטוח רפואי להם ולילדיהם.


"עובדים שמשך שנים נגזלו מהם עשרות אלפי שקלים לקרן, יצטרכו להסתפק כעת בדמי כיס, נדבות ממש, מכספם שלהם, בשעת משבר קיומית – וכל זאת בזמן שכספם מוחזק כבן ערובה בקרן הפיקדון", נכתב במסמך ההערות. "יש להדגיש: אין מדובר בגמלה או בקצבה, לא בהטבה ולא בסעד סוציאלי. מדובר בכספים שהעובדים השתכרו בזיעת אפם ובזכויות בעבודה שהופרשו עבורם על פי זכאותם. אלה כספים שהושגו בעבודה, שייכים לעובדים, ומוחזקים בידי המדינה. על המדינה לשחרר את הכספים השייכים לעובדים אלה".
bottom of page