top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות זקנים

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.


13.5.2020, 16.7.2020: פנינו למשרדי הבריאות והרווחה, בעקבות פניות שקיבלנו מדיירי בתי אבות ומתחמי דיור מוגן, בדרישה שינחו את המוסדות האלה להפסיק להגביל את תנועת הדיירים ולאסור את כניסתם ויציאתם מהמתחמים. בפנייה טענו שהגבלת חופש התנועה של הדיירים נעשית בחסר סמכות, תוך הפלייתם על רקע גילם ופגיעה בכבודם, ודרשנו שהמשרדים יפעילו את סמכותם ויפקחו על המוסדות.

סימן V

5.4.2020: כניסת מטפלים סיעודיים למוסדות הדיור המוגן: פנינו (2.4.2020) למשרדי הרווחה והבריאות ולמוסד לביטוח לאומי בעקבות תלונות שקיבלנו, ועל פיהן בחלק ממתחמי הדיור המוגן ניתנה הנחייה למנוע את כניסתם של מטפלים סיעודיים, מחשש להדבקות או הדבקה בקורונה. כתבנו כי אם אין מנוס מלמנוע כניסת מטפלים חיצוניים, יש לתגבר את מערך כוח האדם הקבוע במוסדות הדיור המוגן עצמם לתקופת ההמשבר, ובכל מקרה לא לאפשר מצב שבו הקשישים מופקרים ללא טיפול מינימלי. מהמענה שקיבלנו ממשרד הרווחה עולה כי ניתנו הנחיות שונות שמטרתן לצמצם את סכנת ההדבקה, אך לא נאסר על המשך פעילותם של עובדי הסיעוד במתחמי הדיור המוגן. המקרה הספציפי שלגביו פנינו נמצא בבדיקה, ואנו ממשיכים לעקוב.

16.3.2020: הנחיות משרד הרווחה לתקופת הקורונה צמצמו מאוד את כניסתם של מבקרים למתחמים של בתי אבות, אך לא הורו על סגר או בידוד של הזקנים המתגוררים במוסדות. למרות זאת הגיעו אלינו תלונות על מוסדות שחייבו את הדיירים למשטר של סגר מוחלט, ואסרו עליהם לצאת משטח מתחם בית האבות לכל צורך שהוא. פנינו למשרד הבריאות ולמשרד הרווחה. וביקשנו שיבהירו למוסדות המיועדים לזקנים כי אין להטיל הגבלות בכפייה על דיירים ומאושפזים, החורגות מההנחיות הרשמיות שפרסמו משרדי הממשלה הרלוונטיים.

bottom of page