top of page

סיפוח הגדה המערבית – השלכות על זכויות אדם


הריסת בתים בבקעת הירדן
Photo by ‘Aref Daraghmeh, B’Tselem

על רקע היערכות הממשלה לסיפוח חלקים מהגדה המערבית לישראל, פנינו לשרי/ות הממשלה ולחברות/י הכנסת וביקשנו להביא בפניהם את ההשלכות של הסיפוח על זכויות האדם של התושבים הפלסטינים בשטחים.


התכנית המדויקת של הסיפוח המתוכנן והמפות שמתוות אותה טרם הוחלטו, אך אפשר לומר בוודאות שלכל היקף או סוג של סיפוח תהיינה השלכות ודאיות על זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים.


נייר העמדה שהגשנו לכנסת ולממשלה כולל הסבר על הדין החל על השטחים, על חובות המדינה הכובשת כלפי האוכלוסייה הנכבשת, על השלכות הסיפוח על התושבים הפלסטינים ועל הבעייתיות במתווה טראמפ ("תוכנית המאה").


את נייר העמדה כתבו עורכות הדין עביר ג'ובראן דכוואר, רוני פלי ודבי גילד-חיו מהאגודה לזכויות האזרח.

Comments


bottom of page