top of page

להקים מרכזי טהרה לנפטרי קורונה ערבים

ב-4.8.2020 הגישה האגודה לזכויות האזרח עתירה לבג"ץ בדרישה להקים מרכזי טהרה לנפטרי קורונה מאומתים או חשודים בקרב האוכלוסייה הערבית משלוש הדתות: האיסלאם, הנצרות והדרוזית. עוד נדרש בעתירה להקים מוקד טלפוני בשפה הערבית שייתן מענה וליווי למשפחות נפטרי הקורונה.


בעת הגשת העתירה היו בישראל ארבעה מרכזי טהרה, כולם עבור האוכלוסייה היהודית. עבור האוכלוסיה הערבית היה מרכז טהרה אחד בלבד, שיועד רק עבור נפטרי קורונה תושבי אום אלפחם.


בעתירה נטען כי היעדר מרכזי טהרה לאוכלוסייה הערבית פוגע בזכויותיהם של בני ובנות הדתות השונות בחברה הערבית לחופש הדת והפולחן, לשוויון ולכבוד, וכי לנוכח העלייה במספר החולים והנפטרים מקורונה נדרש מענה מיידי שיאפשר להם לקיים את מצוות דתם ומנהגיהם.


ב-10.9.2020 הגישה המדינה את תגובתה, ולפיה המשרד לשירותי דת פרסם מכרז חדש למוקד טלפוני, שיספק מענה בערבית בענייני שינוע וקבורת נפטרי קורונה בהתראה של שעה; ומשרד הפנים נערך להוציא מכרז ייעודי למרכזי טהרה למוסלמים, ובינתיים התקשר עם ארבעה מרכזים בטייבה, באקה אלגרבייה, טמרה ורהט. עוד טענה המדינה כי מבירור שערכה עולה כי אין צורך במרכזי טהרה לנוצרים ולדרוזים.  


לנוכח תגובת המדינה ביקשה מועצת העדה האורתודוקסית להצטרף כמשיבה לעתירה. המועצה צירפה לבקשה את עמדת מועצת ראשי הכנסיות המקומיות בירושלים, וביקשה להקים מרכזי טהרה לנפטרי קורונה נוצרים. בית המשפט החליט לצרף את המועצה לדיון.


בתגובתנו מ-15.9.2020 עמדנו בין היתר על בעיות בהתקשרויות הזמניות של משרד הפנים עם מרכזי הטהרה למוסלמים, ועל הצורך להקים מרכזי טהרה לנוצרים. כמו כן טענו כי חובתה של המדינה לספק שירות טלפוני למשפחות ערביות בשפה הערבית בזמן אמת, ולא בעיכוב.


ב-7.2.2021 עדכנה המדינה כי יצא מכרז להפעלת מרכזי טהרה לנוצרים ומוסלמים, וכי עד להשלמת הליכי המכרז פועלים 7 מרכזי טהרה זמניים למוסלמים, בפריסה ארצית, ומרכז זמני אחד לנוצרים. הנושא של מוקד טלפוני בשפה הערבית, שזמן ההמתנה בו עומד על כשעה, נותר במחלוקת בין הצדדים, ובהודעה שהגשנו ב-4.4.2021 המשכנו לעמוד על דרישתנו לתת לפונים מענה מיידי בערבית.


ב-21.4.2021 נענה בית המשפט לבקשת המדינה והחליט לצרף כמשיבה בעתירה את עמותת פורום חברות קדישא הגדולות, שמפעילה את המוקד הטלפוני. בית המשפט הורה לעמותה להגיב לטענות בעניין הפער בזמני המענה בעברית ובערבית. בתגובת העמותה מ-6.6.2021 נמסר כי כיום ישנם שלושה דוברי ערבית העובדים במוקד השירות הטלפוני שהיא מפעילה, דבר שהביא לשיפור השירות וזמני ההמתנה בשפה הערבית.


לנוכח השיפורים שחלו בעקבות הגשת העתירה, הגשנו בסוף יוני בקשה למחיקתה. ב-16.8.2021 מחק בית המשפט את העתירה, תוך שהוא מציין ש"על רקע העלייה המחודשת בהיקף התפשטות נגיף הקורונה, אדגיש כי – אם יתעורר בכך הצורך – על המדינה לספק את השירותים הרלוונטיים במתכונת העונה על צורכי כלל אזרחי ישראל".


בג"ץ 5442/20 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משרד הפנים


עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור, סנא אבן ברי


תגובת המדינה, ספטמבר 2020
החלטה, 21.4.2021
פסק הדין, 16.8.2021הודעות לעיתונות:
Komentáře


bottom of page