top of page

אם לילד עם מוגבלות התפתחותית לא תגורש מישראל

ביום 28.7.2020 קיבל בית המשפט המחוזי ערעור שהגשנו על החלטת בית הדין לעררים, שהתיר למשרד הפנים לגרש מישראל אזרחית גיאורגית, אמו של ילד ישראלי הלוקה בעיכוב קוגניטיבי התפתחותי ניכר. הילד משולב במערכת החינוך המיוחד, ומקבל סדרת טיפולים משלימים. האם, שאיבדה את מעמדה בישראל לאחר שנמלטה מאבי הילד שהתעלל בה, היא המשמורנית הבלעדית עליו. משמעות גירושה הייתה גם גירושו שלו, לארץ שהוא אינה דובר את שפתה ושבה המענים לילדים בעלי מוגבלויות דלים.


הערר מושא הערעור הוא השני שהגשנו בשמם של האם ובנה לבית הדין לעררים. הערר הראשון שהגשנו על החלטת ההרחקה התקבל, ובית הדין הורה למשרד הפנים לשוב ולבחון את עניינם של השניים ולמקד את הדיון בצרכיו המיוחדים של הילד, בזמינות הטיפול הדרוש לו בגיאורגיה, ובהשלכות המעבר עליו. גם הפעם סורבה בקשתם להסדיר את מעמדה של האם בישראל, וכמו בהחלטה הקודמת קבע מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה שעליה לצאת מישראל, וכי נוכח גילו הצעיר של הילד לא צפויים לו קשיי הסתגלות משמעותיים עם המעבר לגיאורגיה.


על החלטה זו ערערנו שוב לבית הדין לעררים, והפעם הערעור נדחה. בית הדין קבע אמנם, בין היתר, שמצב החינוך המיוחד בגיאורגיה טעון שיפור גדול, אך קבע שבחינת סבירות ההחלטה אינה דורשת כי לא ייגרם לילד נזק כלשהו מהמעבר, אלא רק נזק חמור. בשל כך קבע הדיין חנניה גוגנהיים שלא נפל בהחלטה פגם שיצדיק את התערבותו בה. ערערנו על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.


בית המשפט המחוזי (השופט אלי אברבנאל) קיבל במלואן את טענותינו: שמשרד הפנים התעלם מחוות הדעת הרבות שהוגשו לו בעניינם של המערערים, וכי החלטתו לגרש את האם מישראל, ועל כן אף את בנה, התקבלה ללא תשתית עובדתית ראויה; וכי הוא כשל מלבדוק את טובת הילד וההשלכות המעבר עליו וכי קביעותיו בעניינם של השניים נטולות כל בסיס. לפיכך הורה בית המשפט למשרד הפנים להעניק לאם לאלתר רישיון תושב ארעי – מעמד המקנה זכויות סוציאליות וביטוח בריאות – וקבע כי בתום שנתיים יישקל שדרוגו לרישיון לישיבת קבע.עו"ד: טל חסין


פסק הדין בערר השני (ערר (י-ם) 3296-19 פלוני (קטין) נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגידה)


פסק הדין בערעור לבית המשפט המחוזי (עת"מ 42280-06-20 פלוני (קטין) נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגידה)קישורים:
Comments


bottom of page