top of page

לבטל את ההגבלות על הפגנות ועל טיסות


הפגנה
Photo by Tal Dahan, ACRI

הבוקר (4.10.2020) פנינו ליועץ המשפטי לממשלה וליועצת המשפטית של הכנסת בדרישה לבטל את ההגבלות על הפגנות ואת האיסור לצאת מהארץ למי שלא רכש כרטיס טיסה עד יום 25.9.2020. זאת בהמשך לפנייתנו מיום 30.9.2020, בה דרשנו לבטל את התיקון לחוק שהכריז על מצב חירום מיוחד ושהסמיך להתקין תקנות להגביל הפגנות.


בתקנות מיום 1.10.2020 שהתקינה הממשלה נקבע, כי מותר לאדם לצאת לצורך הפגנה רק במרחק של עד 1,000 מביתו. בפני הממשלה או ועדת החוקה לא הובאו נתונים כלשהם על הסיכון בהדבקה במהלך הפגנות ולמעשה לא הובא ולו מקרה אחד של חולה מאומת שנדבק במהלך הפגנה. בחוות הדעת של מנכ"ל משרד הבריאות נאמר שקיימת סכנת הדבקה בשל אי עטיית מסיכה ובשל אי שמירת מרחק של 2 מ' בין מפגין אחד לשני, אבל אין שום הצדקה אפידמיולוגית לאיסור להפגין מעבר ל-1,000 מ'. ברור מהדיונים בממשלה שהשיקול המרכזי, אם לא היחיד, להכרזה על מצב חירום מיוחד היה למנוע את המשך ההפגנות ליד מעון ראש הממשלה, ושיקול זה הוא שיקול זר ופסול. לפיכך דרשנו לבטל את ההגבלה על הפגנה רק במרחק 1,000 מ' מהבית.


גם לאיסור על יציאה לחו"ל אין כל הצדקה. זו זכות יסוד חוקתית, המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואין לממשלה סמכות לאסור עליה. נהפוך הוא – חוק סמכויות הקורונה קובע שגם במקרים של הגבלה על יציאה מהבית הממשלה חייבת לקבוע הסדרים כדי להבטיח את היציאה לשדה התעופה. ראש שירותי בריאות הציבור הודתה שאין כל הצדקה אפידמיולוגית לאסור טיסה למדינות ירוקות, והסבירה שהדבר נעשה כדי להבטיח שוויוניות כדבריה בין מי שאין לו האמצעים לרכוש כרטיס טיסה לבין מי שיש לו. נימוק זה – נעלה ככל שיהיה – אינו מצדיק הגבלה על זכות יסוד חוקתית.

Opmerkingen


bottom of page