top of page

ציתות של המשטרה לקבוצות ווטסאפ


אילוסטרציה
© Starsstudio | Dreamstime.com

ב-29.11.2020 פנינו למשנים ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות תלונות שקיבלנו על שוטרים שנכנסים לקבוצות ווטסאפ אזרחיות לצורך איסוף מידע באשר להתארגנות מחאות והפגנות. מהעדויות שהגיעו אלינו עולה, כי שוטרים מצטרפים לקבוצות דיון ושיתוף שמתקיימות בווטסאפ, לרוב מבלי לקחת חלק כלשהו בשיחה, ומבלי להזדהות או ליידע את יתר המשתתפים בשיחה בדבר הצפייה בהודעות ואיסוף המידע. כלומר, למעשה, הם מתחזים להיות אזרחים בעלי עניין בנושא הקבוצה.


כך למשל, שוטר הצטרף לקבוצה בוואטסאפ העוסקת באלימות שוטרים נגד האוכלוסיה החרדית. בעקבות ההאזנה לשיחה בקבוצה, הוזמן מנהל הקבוצה לחקירה בתחנת משטרה. בחקירה הובהר שהרקע לזימון נוגע לקבוצת הווטסאפ, והחקירה התמקדה במידע שהועבר בקבוצה וברקע להקמתה. בהמשך לכך ובשל החשש מהתנכלות המשטרה לחברי הקבוצה, הקבוצה נסגרה.


בפנייה למשנים ליועץ המשפטי לממשלה, שיזמו סיון תהל, רכזת חופש המחאה, ועו''ד רעות שאער, טענו כי החדירה לקבוצות ואיסוף המידע נעשים ללא מקור סמכות חוקי, ופוגעים שלא כדין בשורה של זכויות יסוד, ובהן הזכות לפרטיות, לחופש ההתארגנות והמחאה ולחופש הביטוי.


בנוסף, הצבענו על הדמיון בין האזנה בקבוצות ווטסאפ לבין האזנת סתר כמשמעותה על פי חוק האזנות סתר, ולחלופין לחיפוש בחומר מחשב על פי ההסדר הקבוע בפקודת סדר הדין הפלילי. בשני ההסדרים קיימת דרישה לחשד מבוסס וספציפי לביצוע עבירות, וכלולים כמובן איזונים ובלמים וכן מנגנוני פיקוח שונים. בהמשך לכך טענו כי למשטרה אסור לצפות באופן סמוי במסרים ובשיחות בין אזרחים באופן זה.


פניית האגודה לזכויות האזרח למשנים ליועץ המשפטי לממשלה, 29.11.2020bottom of page