top of page

תנאי סף מפלים בפרויקטים של דיור בר השגה בתל אביב-יפו

ב-9.2.2021 עתרנו נגד עיריית תל אביב-יפו בדרישה לתקן את תנאי הזכאות שלה לדיור בר השגה בעיר – שכירות במחיר מוזל משמעותית שמציעה העירייה בפרויקטים שונים ברחבי העיר. חלק מהקריטריונים להשתתפות בהגרלות על הדירות, כמו היעדר בעלות על דירה והון עצמי מוגבל, הם הגיוניים וענייניים, ונועדו לכוון את הדירות למי שבאמת זקוק להם. העתירה מכוונת נגד שני תנאי סף מפלים, שקובעים שמשק בית שבו הבגירים עברו את גיל 45 לא יוכל להתמודד בהגרלה, כמו גם מי שאינם עובדים במשרה מלאה 18 חודשים מתוך שלוש השנים האחרונות.


בעתירה טענו שמדובר באפליה על רקע גיל ובאפליה עקיפה בגלל מוגבלות. טענו כי אין הצדקה מהותית להדיר מתוכניות הדיור בר ההשגה, שהן משאב יקר ערך, בני חמישים, שישים, פנסיונרים ומי שנבצר ממנו לעבוד. טענו כי לתנאי הזכאות שעומדים במוקד העתירה אין זכר בתנאים שקבע המחוקק לדיור בר השגה, הם לא היוו חלק מהמלצות ועדת מומחים מטכניון שעל מחקר שערכו ועל המלצותיהם התבסס ונבנה מערך הדיור בר השגה בעיר, והם אינם מאפיינים תכניות לדיור מוזל במדינות ה-OECD ואחרות.


ב-1.3.2021 קיבל בית המשפט את בקשתנו והוציא צו ביניים שמקפיא הגרלה של העירייה לדיור בשכירות מופחתת במתחם שוק העלייה עד להכרעה בעתירה.


ב-4.4.2021 פסק בית המשפט בעתירה, וקבע כי על עיריית תל אביב-יפו לשקול מחדש את תנאי הסף להשתתפות בהגרלות על דיור בר השגה בעיר. בית המשפט קיבל את טענותינו שתנאי סף הקובעים גיל מקסימלי ומיצוי כושר השתכרות הם תנאים מפלים, הפוגעים קשות בשוויון, ויש לבטלם. בית המשפט קבע כי החלטת העירייה על תנאי סף אלה לא התבססה על תשתית עובדתית מתאימה, וכי לא "נשקלו מלוא השיקולים הרלוונטיים לעניין, תוך מתן משקל מתאים לכל שיקול". בית המשפט הוסיף כי לא ברור האם ואיך נפגעת העיר מעזיבת צעירים, וכי העירייה לא סיפקה הסבר מניח את הדעת לכך שבני 45+, שגם הם עוזבים את העיר, אינם חיוניים לעיר ולהתפתחותה, או חיוניים פחות מצעירים. עוד נקבע כי "אין בנימוקי העירייה הצדקה מספקת לתוצאה המפלה כלפי פנסיונרים ובעלי מוגבלויות". בית המשפט אף מתח ביקורת על כך שחלוקת הדירות בדיור בר השגה על סמך הקריטריונים הקיימים לא לווה במדדים להצלחת הפרויקט ולהשגת התכלית, וקבע כי לא נבחנו חלופות פוגעניות פחות, כמו למשל הקצאת אחוז מסוים בפרויקטים למשפחות עם ילדים.


בית המשפט התיר לעירייה לקיים את ההגרלה לדירות בפרויקט "שוק העלייה" בשל כך שמדובר ב-33 דירות בלבד, ובשל כך שכ-2,200 בני אדם כבר נרשמו אליה. עם זאת קבע בית המשפט שעל העירייה לשקול את מדיניותה בעתיד בהתאם לטענות שהועלו בעתירה ולקביעות שבפסק הדין.עת"מ 19282-02-21 ב"כ נ' עיריית תל אביב-יפו


עו"ד: טל חסין


העתירה, 9.2.2021החלטה (צו ביניים), 1.3.2021


פסק הדין, 4.4.2021הודעות לעיתונות:
קישורים:


Comments


bottom of page