top of page

לאסור על מעורבות המשטרה ב"סולחות" בחברה הערבית


אילוסטרציה
© Jingaiping | Dreamstime.com. אילוסטרציה

ב-18.2.2021 פנינו ליועץ המשפטי לממשלה בדרישה להורות למשטרה שלא להתערב ולא לקחת חלק ב"סולחות", הנערכות בחברה הערבית בין משפחות או צדדים מסוכסכים. בפנייה טענה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי, כי מעורבותו של גוף שלטוני, המופקד על חקירת עבירות ואכיפת החוק הפלילי, בהליכי סולחות, היא דבר פסול, שמציב את המשטרה ואת מערכת אכיפת החוק במצב של ניגוד עניינים. במקרים רבים הסכמי סולחות נועדו, מלבד לעצירת סכסוך הדמים, גם כדי לסייע לעבריינים העומדים לדין בהקלה בעונש לו הם צפויים. במקרים רבים השגת הסכמי הסולחות מתרחשת ימים ספורים לפני הדיון בפני בית המשפט, ואף גורמת לעדים בתיק לשנות את גרסתם או לא להופיע כלל לעדות בפני בתי המשפט.


טעם נוסף לפגם בעצם מעורבותה של המשטרה בסולחות קשור לכך שלא תמיד הליכים אלה מתקיימים מרצונם החופשי של הצדדים. בהרבה מקרים סולחות נערכות בכפייה ותחת איומים, תוך ניצול פערי הכוחות בין הצדדים המסוכסכים, ואף לפעמים, במיוחד בשנים האחרונות, תוך עירובם של ארגוני פשיעה על מנת שאלה יפעילו את "לחציהם" על אחד הצדדים במטרה להביאו אל שולחן הסולחה. גם השיקולים מאחורי הלחצים לכריתת ההסכם והדחיפות בכריתתו קשורים במקרים רבים למועדי הישיבות ולהליכים המשפטיים המתנהלים בבתי המשפט נגד בני משפחה שהיו מעורבים במעשי אלימות ובעבירות פליליות.


פניית האגודה לזכויות האזרח ליועץ המשפטי לממשלה, 18.2.2021
bottom of page