top of page

לא למנות בוחנים שאינם דוברי ערבית לבחינות בעל פה של תלמידים ערבים


אילוסטרציה
© Rawpixelimages | Dreamstime.com

ב-8.4.2021 פנינו למשרד החינוך ודרשנו שיבטל את מינויים של בוחנים שאינם דוברי השפה הערבית לבחינות ההגנה על עבודות גמר ופרויקטים במגמות הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בבתי הספר הערבים. ביקשנו שימנה במקומם בוחנים ערבים או דוברי השפה הערבית ששליטתם בשפה הערבית מוכחת.


בחינות ההגנה על עבודות הגמר (5 יח') והפרויקטים (3 יח') הן בחינות שנערכות בעל פה, ובהן מתבקשים התלמידים להסביר את העבודות והפרויקטים שעליהם עמלו לאורך לימודיהם. לשם כך נדרשים כישורים ורבליים ויכולות הבעה בעל פה ברמה נאותה ומספקת. יכולתם של התלמידים הערבים להגן על עבודות הגמר והפרויקטים שלהם נפגעת משמעותית במקרה שבו יידרשו להיבחן בשפה העברית, שהיא שפה שניה עבורם ואינה שפת הלימוד הבית ספרית.


בפנייה ציינה עו"ד גדיר ניקולא, מנהלת היחידה לזכויות המיעוט הערבי באגודה, כי הדרישה מתלמידים ערבים להיבחן בעברית גורמת לפגיעה קשה בזכויות יסוד שלהם, ובכללן זכותם לחינוך, לשוויון ולחינוך בשפת אימם, ומעמידה אותם בעמדת נחיתות לעומת תלמידים יהודים, שנבחנים בשפת אמם. עוד ציינה עו"ד ניקולא כי אין זו הפעם הראשונה שבה החלטות של משרד החינוך פוגעות בזכותם של התלמידים הערבים לשוויון ולחינוך בשפתם. כך, לפני כשנתיים לא תירגם המשרד חלקים של בחינת הבגרות המתוקשבת בחמש יחידות בגיאוגרפיה, ורק בעקבות עתירה שהגשנו לבית המשפט העליון התחייב לתרגם את כל הבחינה לערבית. החלטה אחרת של המשרד, ששונתה בעקבות פנייתנו, היתה התניית הגשת הצעות מחקר בשפה העברית בלבד.
הפנייה נכתבה בסיוע מייסם סאלם, רכזת פניות הציבור בערביתbottom of page