top of page

עם פקיעת חוק האזרחות - על המדינה להיערך לטיפול בבקשות למעמד


Illustration
© Stuartbur | Dreamstime.com

עם פקיעתו, בשעה טובה, של "חוק האזרחות", פנינו למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, בדרישה שהרשות תיערך לאלתר לטיפול בבקשות למעמד של פלסטינים שהם בני/בנות זוג של אזרחי ישראל ותושביה. בפנייה הבהיר עו"ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית, כי ברגע שפקעה הוראת השעה, אין לרשות סמכות חוקית לפעול ביחס לבני משפחות אלה באופן שונה מאשר ביחס ליתר מבקשי המעמד, והם זכאים לרכוש כל מעמד, לרבות אזרחות ותושבות קבע.


"נוכח מהותן של זכויות היסוד שעל הפרק על הרשות לפעול להסדרת המעמד ללא דיחוי ולעשות זאת בלב פתוח ובנפש חפצה, בהגינות, ללא אפליה וללא הכבדה ביורוקרטית ובלי שההליכים יהפכו 'מסע התשה ללא תוחלת' (ר' בג"ץ 7139/02 עבאס-בצה נ' שר הפנים, פ"ד נז(3) 481, 489 (2003))", נכתב בפנייה. "יתרה מכך, הפגיעה החמורה כל כך בזכויות היסוד של המשפחות משך שנים משמיעה חובה פוזיטיבית החלה על הרשות לפעול מיד ובאופן יזום לסייע בידיהן לרפא את שהחוק פצע ולממש בהקדם האפשרי את זכויותיהן".


ב-11.7.2021 פורסם בגלי צה"ל כי עובדי רשות האוכלוסין וההגירה הונחו שלא לטפל בבקשות לרכישת אזרחות או תושבות קבע של מי שחוק האזרחות חל עליהם עד לפקיעתו. ההנחיה, לפי הפרסום, היא לקבל בקשות אך לא לטפל בהן. הרשות מסרה בתגובה, כי נוהל בעניין יפורסם בהקדם. פנינו בשנית לראש הרשות והבהרנו כי הנחיה כזו אינה חוקית.


בתשובת רשות האוכלוסין וההגירה נמסר כי הדרגים המקצועיים יגבשו מדיניות בהתאם למצב החדש.


Comments


bottom of page