top of page

עיגון עקרון השוויון בחוקי היסוד


אילוסטרציה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

לקראת דיון של ועדת חוקה, חוק ומשפט בנושא "עיגון עקרון השוויון בחוקי היסוד", שלחנו ליו"ר הוועדה נייר עמדה בנושא. בפנייה הדגישו עורכי הדין דבי גילד-חיו וגיל גן-מור והיועץ המשפטי של האגודה עו"ד דן יקיר את החשיבות העצומה של לעיגון הזכות לשוויון בחוקי היסוד של ישראל, והציעו נוסח לסעיף השוויון. במבוא למסמך נכתב:


"יש חשיבות עצומה לעיגון הזכות לשוויון בחוקי היסוד של ישראל, שמהווים בפועל חלופה לחוקה, שהרי מדובר בזכות האדם הבסיסית ביותר והראשונה במעלה. עיגון הזכות לשוויון הוא בעל ערך הצהרתי חשוב, שכן המדינה והחברה מודיעים קבל עם ועדה שכל בני האדם שווים ואין להתייחס אליהם באופן שונה (מפלה) בשל ההבדלים הרבים והשונים שביניהם. בנוסף, יש לכך חשיבות מעשית חשובה, שהיא קריטית לקיומה של חברה צודקת ושוויונית. הדבר חיוני להבטחת שוויון בפני החוק של כל אדם, שוויון ביישום סמכויות המדינה ומדיניותה כלפי כל אדם, להבטחת שוויון הזדמנויות וסיכויים ועוד.


הדבר חשוב במיוחד בחברה בישראל, שבה קבוצות מגוונות, וכן שסעים ופערים משמעותיים. עיגון השוויון משמעו שעל אף קיומה של מציאות זו, החברה תפעל להבטיח שוויון מהותי לכל הפרטים שחיים בה. בנוסף, ישנה חשיבות מיוחדת אחרי חקיקת חוק יסוד: ישראל מדינת הלאום של העם היהודי לעיגון עקרון השוויון, אשר לנוכח הוראותיו מעורר ספקות לגבי מעמדן של אוכלוסיות לא יהודיות בישראל וחששות מפני אפלייתן".


בהמשך מתייחס נייר העמדה לסוגיות שונות, ובהן: מהם הטעמים שבגינם אסור להפלות, האם רשימת הטעמים שבגינם אסור הפלות צריכה להיות סגורה או פתוחה, האם לסייג את הזכות המוצהרת לכל אדם על מנת שניתן יהיה להעניק זכויות רק לאזרחים, וכיצד יש להתייחס להעדפה מתקנת.


עיגון עקרון השוויון בחוקי היסוד – עמדת האגודה לזכויות האזרחbottom of page