top of page

בג"ץ קבע: ניתוק חשמל לעניים פוגע בזכות לקיום בכבוד


הבוקר (20.1.2022) ניתן פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד ניתוקי חשמל בשל חוב, עתירה שהגשנו בשיתוף עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, עמותת רופאים לזכויות אדם ואיגוד העובדים הסוציאליים. בג"ץ קיבל את עמדתנו לפיה הזכות לחשמל היא זכות חוקתית שקשורה באופן הדוק לזכויות לקיום בכבוד, לחיים ולבריאות, וקבע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל ולגבות את החוב באמצעים מתונים יותר, שאינם כרוכים בניתוק החשמל. כמו כן נאסר על המשך ניתוקי החשמל ללא הליך הוגן ושמיעת הצרכן.


עורכות הדין משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח ועדי ניר בנימיני מהקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב, שהגישו את העתירה: "ביום הכי קר בשנה, שבו אנשים נותרים ללא חימום, בג"ץ קיבל את עמדתנו וקבע כי על רשות החשמל לתקן את אמות המידה לניתוקי חשמל, לא לנתק אנשים מחמת עוניים, ולגבות את החוב באמצעים מתונים יותר. אנו תקווה כי פסק הדין, שנפתח במילים "ויהי אור", מבשר על תחילתו של עידן חדש בכל הנוגע להגנה על אוכלוסיות חלשות מפני ניתוקי חשמל".


Comentarios


bottom of page