top of page

לאפשר לתושבים בדווים לעדכן את מענם לשם השבט

אזרחים ותושבים בדווים המתגוררים בכפרים לא מוכרים זכאים לרשום את המען שלהם בהתאם לשם השבט, וזאת מכוח תקנה 6 לתקנות מרשם האוכלוסין (רישום מען). אולם רשות האוכלוסין וההגירה המסרבת מזה שנים רבות לפעול בהתאם לתקנה: היא מסרבת לשנות את כתובתם של מי שעברו או חזרת להתגורר בכפר לא מוכר בנגב, ומותירה את כתובת המגורים שלהם במען שאינו עדכני. ב-17.5.2022 עתרנו לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים נגד רשות האוכלוסין וההגירה בדרישה לחדול מהתנהלות זו, ולקבל הודעות על שינוי מען מיישוב מוכר אל שם של שבט. העתירה הוגשה בשמם של תושבים בדווים המתגוררים בכפרים לא מוכרים, האגודה לזכויות האזרח והמועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים.


בעתירה פורטו הקשיים שבהם נתקלים אזרחים ותושבים שכתובתם אינה מעודכנת, בין היתר ברישום ילדיהם להסעות, בקבלת שירות רפואי בקופות החולים ובקבלת דברי דואר. נטען כי רשות האוכלוסין וההגירה פועלת בחוסר סמכות ובניגוד לחובותיה כרשות מינהלית המחויבת לתת שירות במהירות וביעילות. עוד נטען כי מדיניות זו פוגעת בזכויות האזרחים והתושבים לקבל שירותים חיוניים, ואף נוגדת את האינטרס הציבורי, שמחייב שהמען הרשום יהיה המען המעודכן שבו מתגורר התושב בפועל. עוד נכתב בעתירה כי קשה להשתחרר מן הרושם, שמדיניות זו נובעת משיקולים זרים וטומנת בחובה תכלית פסולה - להקשות על האזרחים הבדואים לחזור אל מקום מגוריהם בכפרים הלא מוכרים או למנוע מבני זוג לעבור להתגורר עם מי שגר בכפר לא מוכר.


הדיון בעתירה הועבר לבית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע. לקראת הדיון שנקבע ל-21.11.2022 הגישה המדינה בקשה לביטול הדיון ולדחיית המועד להגשת התגובה לעתירה בחצי שנה, בשל כוונתה לשנות את התקנות באופן שיכשיר את המדיניות הקיימת.


בתגובתנו התנגדנו לבקשה, וטענו כי רשות אינה רשאית לבסס את מדיניותה הפוגענית, שנוגדת את הדין הקיים, על כוונה לשינוי חקיקתי בעתיד. ביקשנו שהמדינה תחדל מהמדיניות שלא לעדכן את מענם של בדווים המתגוררים בכפר לא מוכר בהתאם לשם השבט, או שתסכים שהעתירה תתקבל. לחלופין הודענו כי נסכים לדחייה רק אם בית המשפט ייתן צו ביניים, ולפיו עד להחלטה אחרת רשות האוכלוסין וההגירה תפעל בהתאם לתקנה 6 לתקנות מרשם האוכלוסין, ותרשום את מענם של אזרחים בדווים בהתאם לשם השבט.


ב-10.1.2023 קיבל בית המשפט את הבקשה, והוציא צו ביניים הקובע שכל עוד המצב החוקי עומד בתוקפו, על רשות האוכלוסין וההגירה לפעול בהתאם לתקנות ולרשום אזרחים ותושבים בדואים במרשם האוכלוסין בהתאם לשם השבט, על פי הודעתם.


אלא שצו הביניים לא קוים, ורשות האוכלוסין וההגירה דבקה בסירובה ולא שינתה את המען של אזרחים ותושבים בדואים על פי הודעה. כך גם במקרה של העותרים, שכל פניותיהם לשינוי מען סורבו וערר שהגישו נדחה. ב-29.1.2024, לקראת מועד הדיון בעתירה, הגישה המדינה בקשה נוספת לדחיית הדיון בטענה כי יש להתיר לה זמן נוסף לשינוי התקנות. בתגובתנו מ-1.2.2024 התנגדנו לדחיית הדיון, תיארנו כיצד מפרה הרשות בבוטות את הוראות בית המשפט בצו הביניים, וביקשנו שהרשות תבהיר מדוע היא ממשיכה ומסרבת לשנות את רישום מענם של העותרים.עת"מ 37022-05-22 אבו עסב נ' רשות האוכלוסין וההגירה - משרד הפנים

עו"ד: עביר ג'ובראן דכוור


החלטה, 10.1.2023 | החלטה מתוקנת, 12.1.2023קישורים:
הפעילות נעשתה בתמיכת הקרן ע"ש אלחנן ותמר שנון ז"לbottom of page