top of page

אפליית סטודנטים.ות ערבים.ות בזכאות למלגה באוניברסיטת חיפה

ב-7.6.2022 הגישה האגודה לזכויות האזרח לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה למתן פסק-דין הצהרתי נגד אוניברסיטת חיפה. בתביעה נטען כי התנאי של "בגרות במקצוע מהיהדות" במלגה בשם "אהבת עולם" שמציעה האוניברסיטה הוא תנאי פסול, בשל כך שהוא מפלה מחמת לאום ודת ומדיר מכלל הזכאים למלגה את הסטודנטים והסטודנטיות הערבים.


תחילה פרסמה האוניברסיטה את המלגה ככזו המיועדת למי ששירתו שירות צבאי או שירות לאומי מלא. בעקבות פניית האגודה בדרישה לבטל את התנאי, המפלה סטודנטיות.ים ערבים, הודיעה האוניברסיטה על תיקון תנאי המלגה, אך במהרה התגלה כי התיקון לא תרם מאומה לצמצום הדרתם של הסטודנטים בני ובנות החברה הערבית: האוניברסיטה קבעה כי המלגה "מיועדת לבעלי בגרות באחד ממקצועות היהדות (כמו – תנ"ך)" – תנאי שבו עומדים כל התלמידים בחינוך העברי, בכל הזרמים (ממלכתי, ממלכתי-דתי או עצמאי (חרדי)), אך שלא נדרש לשם זכאות לתעודת הבגרות בחינוך הערבי. האוניברסיטה אמנם הותירה פתח גם למי שאין בידם בגרות במקצוע מהיהדות, אך זהו פתח צר ובלתי עביר כמעט. נוסף על כך הכלילה האוניברסיטה את תנאי השירות הצבאי או הלאומי כשיקול למתן עדיפות בתוך קבוצת הזכאים למלגה. בכך הבטיחה האוניברסיטה הדרה של הסטודנטים הערבים ממעגל הזכאים למלגה.


בתביעה נטען כי האוניברסיטה, כגוף מוכר להשכלה גבוהה וכגוף ציבורי הנתמך מכספי המדינה, מנועה מלהנהיג מדיניות מפלה בחלוקת מלגות ותוכניות סיוע כלכליות. איסור זה קבוע מפורשות בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007, והוא מתחייב מכוח מעמדה של הזכות לשוויון כזכות חוקתית ומהיות עקרון השוויון אחד מערכי היסוד של שיטת המשפט בישראל. עוד צוין כי תמיכה כלכלית לסטודנטים באמצעות מלגות חשובה במיוחד לציבור הסטודנטים והסטודנטיות הערבים, בשל מצבה הכלכלי-חברתי של החברה הערבית ובשל החסמים הרבים העומדים בפניהם בדרך לרכישת השכלה אקדמית.ת"א 10101-06-22 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אוניברסיטת חיפה

עו"ד: גדיר ניקולא, עביר ג'ובראן-דכוור
קישורים:התביעה נכתבה בסיוע המתמחה אופק אזולאיComments


bottom of page