top of page

לפתוח סניפים של חברות מאכלסות וחברות סיוע בשכר דירה ביישובים הערביים


אום אלפחם
אום אלפחם. Alan Kolnik | Dreamstime.com ©

היישובים הערביים בישראל מתאפיינים בשיעורי עוני גבוהים ובמצוקת דיור קשה. למרות מצוקת הדיור החריפה, קיים תת-מיצוי משמעותי של הזכאות לסיוע בדיור בחברה הערבית. על-פי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רק 3.4% מכלל המקבלים.ות סיוע בשכר דירה מתגוררים ביישובים ערביים. כמו כן, שיעור המקבלים סיוע בשכר דירה ביישובים ערביים הוא 0.3% מהתושבים.ות, לעומת 1.6% מתושבי היישובים יהודיים ו-1.9% מתושבי היישובים המעורבים.


אי-מיצוי הזכות לסיוע בדיור נובע משורה של חסמים מבניים שהונצחו במדיניות הממשלתית לאורך עשרות שנים. אחד מהם הוא היעדרם הכמעט מוחלט של סניפי החברות המשכנות והחברות המספקות שירותי סיוע בדיור ביישובים אלה. חברות אלה פועלות רק ביישובים יהודיים (להוציא העיר נצרת), ואין להן סניפים בערים ערביות רבות העולות בגודלן על ישובים יהודיים שבהם יש סניפים, כגון באקה אל-גרבייה, עראבה, רהט ואום אל-פחם. בתחילת 2020 נפתחה ביישוב סכנין נקודת שירות המספקת שירותי סיוע בדיור במתכונת "פיילוט", ובמשך יום אחד בשבוע. בשנתיים שחלפו מאז לא נפתחו סניפים או מוקדי שירות נוספים ביישובים ערביים, כך שבפועל שירותי הסיוע עדיין אינם מונגשים עבור תושבי היישובים הערביים.


ב-20.7.2022 פנינו בנושא לשר הבינוי והשיכון. עו"ד רעות שאער טענה כי מדיניות זו מפלה את האוכלוסיה הערבית לרעה, ופוגעת בזכויותיהם החוקתיות של תושבי היישובים הערביים לכבוד, לקיום בכבוד, לקורת גג ולשוויון. היא ציינה כי מניעת גישה שוויונית לשירותי סיוע בדיור עבור אחת האוכלוסיות הנזקקות ביותר בישראל מנוגדת לתכליותיו של מערך הדיור הציבורי, ולחובתו של משרד השיכון להפעיל את סמכויותיו ולחלק משאבים ציבוריים בשוויון ובסבירות. לפיכך ביקשנו:

  • לגבש מתווה לפתיחת סניפים או נקודות שירות של חברות הסיוע בדיור ביישובים ובערים הערבים באופן שישקף את חלקם של ערבים באוכלוסיה הכללית ובפרט בקרב הנזקקים לסיוע בדיור;

  • לעגן את חובתן של החברות המשכנות וחברות הסיוע בשכירות להקים ולהפעיל סניפים ונקודות שירות אלה, בהסכמי ההתקשרות ובמכרזים שמפרסם המכרז למתן שירותים על ידן, במועד חידושם הקרוב.

בתשובת משרד הבינוי והשיכון נטען כי בחברה הערבית אין מספיק ביקוש לסיוע בדיור שיצדיק פתיחה של סניפים נוספים.הפנייה נכתבה בסיוע המתמחה הילה שרוןComments


bottom of page