top of page

הגנה על אוכלוסיות פגיעות מפני ניתוקי חשמל – הערות והצעות לשיפור


אילוסטרציה
© Andrey Popov | Dreamstime.com

בעקבות עתירתנו נגד ניתוקי חשמל בשל חוב, קבע בג"ץ כי אספקת חשמל היא חלק מזכות היסוד לקיום בכבוד, וכי יש לקבוע מיהן קבוצות האוכלוסייה שצריכות להיות מוגנות מניתוק בשל עוני או בשל מצב רפואי השלוב בעוני. כמו כן קבע בית המשפט כי בטרם ניתוק החשמל יש לתת לצרכן.ית זכות טיעון בעקבות זאת תיקנה רשות החשמל את אמות המידה (הקריטריונים) לניתוק, ופרסמה את טיוטת אמות המידה להערות הציבור.


טיוטת אמות המידה מרחיבה משמעותית את קבוצות האוכלוסיה המוגנות מניתוק חשמל (או מהתקנת מת"מ), וקובעת הגנה לאנשים שמצויים במצב כלכלי "חריג" ולאנשים במצב כלכלי "קשה" השלוב במצב רפואי. אמות המידה קובעות שני מסלולי הגנה: האחד, הגנה אוטומטית אם הצרכן בעל החוב מקבל.ת גמלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה; השני, אם הצרכן זקוק לתרופה בקירור או למכשיר חשמלי רפואי, בנוסף לאישור הלשכה לשירותים חברתיים על עוני. בנוסף, מוסדרת האפשרות לפנות לוועדת חריגים.


בהערות ששלחנו לרשות החשמל, הציעה עו"ד משכית בנדל בין היתר להרחיב עוד את קבוצות האוכלוסיה שיהיו מוגנות מניתוק, ולקבוע שהרף המזכה בהגנה יהיה הכנסות עד לגובה קו העוני. עוד התייחסה עו,ד בנדל לשיפורים שיש להכניס בפרוצדורה להכרה בהגנה זו, כדי להבטיח שכל מי שזכאי.ת להגנה תוכל לממש אותה.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחים הילה שרון ואופק אזולאיComments


bottom of page