top of page

השתתפות חיילים בהפגנות


הפגנה
מקור: "תיעוד מחאת ההייטק", ווטסאפ

על רקע גל ההפגנות נגד ההפיכה המשפטית והשחיתות השלטונית, פנו לאגודה חיילות וחיילים וביקשו לדעת אם הם יכולים לקחת חלק באירועי המחאה. פקודת המטכ"ל הרלבנטית אמנם מעגנת את זכותם של חיילים להשתתף בהפגנות ובמחאות אך קובעת לה סייגים, ובהם איסור על חיילים להפגין במדים, בשעות הפעילות, כאשר הם בדרגת סא"ל ומעלה, ואם המחאה נוגעת, במישרין או בעקיפין, בעניין מדיני.


מפניות החיילים עלה כי שוררת בקרבם אי בהירות באשר למשמעות המושג "עניין מדיני" שבגינו נאסר עליהם להפגין, ובשל כך הם חוששים להשתתף באירועי המחאה. לפיכך, ב-24.1.2023 פנתה עו"ד טל חסין לפרקליטה הצבאית הראשית, וביקשה כי תבהיר לחיילים את המצב המשפטי.


בפנייה נכתב כי על הפרקליטה הצבאית הראשית להבהיר שאין מניעה להשתתפותם של חיילות וחיילים בהפגנות שעניינן שמירה על שלטון החוק ומאבק בשחיתות שלטונית – התמות אשר עומדות במרכזן של הפגנות העת האחרונה. זאת בהסתמך על פסיקת בג"ץ, שקבע כי יש לפרש בצמצום רב את המונח "נושא בעל עניין מדיני", וכי אין להגדיר הפגנות שמטרתן היא שמירה על שלטון החוק ועל טוהר המידות – כאסיפות מדיניות-פוליטיות.


משלא נענינו, ולאחר שאספנו עדויות רבות מחיילים ביחידות שונות אשר מפקדיהם אסרו עליהם להשתתף בהפגנות, שלחנו ב-14.3.2023 תזכורת לפרקליטה הצבאית הראשית והתרענו כי בלית ברירה נאלץ לפנות לבג"ץ. בעקבות פניותינו פרסם ביום 19.3.2023 דובר צה"ל קישור לפקודה, והודעה בזו הלשון:


"פקודות צה״ל אוסרות השתתפות משרתים מדרגת סגן-אלוף ומעלה במחאות והפגנות, מכל סוג.


צה״ל מצפה ממשרתיו שלא להביא את המחלוקת לתוך שורותיו, ובתוך כך שלא להשתתף במחאות מכל צד, מתוך החשיבות שבשמירה על לכידותו של צה״ל וכשירותו".


הגם שנוסח ההודעה רחוק מלעודד חיילים להשתתף בהפגנות, וטמון בו אפקט מצנן מרתיע, משמעות ההודעה ברורה: עמדתנו התקבלה. לחיילים מותר לצאת להפגין ולמחות נגד ההפיכה השלטונית, בכפוף למגבלות המנויות בפקודה: עד דרגת סא"ל, לא במדים ולא בשעות הפעילות הצבאית.


תזכורת, 14.3.2023הפניות נכתבו בסיוע רכזת השטח וחופש המחאה סיון תהלרקע ופניות קודמות


עד יולי 2016, פקודת מטכ"ל אסרה על חיילים להתבטא בפומבי בעל פה או בכתב בכל שאלה מפלגתית, ליטול חלק בהפגנות, תהלוכות ומצעדים, ולחתום על עצומות הנושאות אופי מדיני או מפלגתי.


בינואר 2014 פנתה האגודה לפרקליטות הצבאית הראשית בעניין. ד"ר אדם שנער ועו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, טענו הפקודה מנוסחת בלשון גורפת, עמומה וכוללנית, ואינה מבחינה בין הפגנות, בין נושאים, ובין חיילים בכירים וזוטרים. הזכרנו כי גם לחיילות ולחיילים שמורה הזכות לחופש ביטוי, מכוחו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וכי חייל אינו פושט את זכויותיו בשער המחנה הצבאי. טענו כי לאיסורים הגורפים אין מקום במדינה דמוקרטית, וכי חומרתם אף מחריפה ככל שמדובר בחיילי מילואים בשירות פעיל, המעוניינים להמשיך בפעילות פוליטית בחופשות מהשירות.


לאחר פנייתנו הפרקליטות הצבאית עדכנה את האגודה מעת לעת שהליך עדכון הפקודה מצוי בעיצומו. ביולי 2016, כשהפקודה עדיין עמדה בעינה, פנינו שוב לפרקליטות הצבאית, בעקבות פרסום שלפיו לחיילים אסור להשתתף במצעדי גאווה. במכתב הדגיש עו"ד דן יקיר את הפגיעה בזכויות החוקתיות של החיילים שנגרמת כתוצאה מכך שהפקודה טרם שונתה. שעות ספורות לאחר הפנייה, דובר צה"ל הבהיר כי לחיילים מותר להשתתף במצעדי גאווה "ובלבד שאינם בתפקיד, שלא יהיו לבושים במדים, ולא יתבטאו באופן ציבורי בנושאים מפלגתיים או מדיניים".


מספר ימים לאחר מכן פרסם צה"ל נוסח מתוקן של הפקודה, ועל פיו מותר לחיילים ולקצינים עד דרגת רס"ן (כולל) להפגין, בתנאי שאינם לבושים מדים. הפקודה אוסרת על חיילות וחיילים להשתתף במחאות בנושאים מפלגתיים או מדיניים, בהפגנות הנוגעות למשימות שהצבא מבצע או עשוי לבצע ובמחאות החותרות תחת קיום המדינה.


לעמדת האגודה לזכויות האזרח, גם בגרסתה החדשה מטילה הפקודה הגבלות גורפות ובלתי מידתיות על זכותם לביטוי של המשרתים בצה"ל. האיסור חמור במיוחד לגבי חיילי חובה או חיילים בשירות מילואים פעיל, שלא בחרו לשרת בצבא. לכאורה הנוסח החדש מתיר לחיילים ולקצינים עד דרגת רס"ן להפגין, אך האיסור להפגין בנושאים מדיניים או מפלגתיים הוא עמום וכוללני, ומעקר במידה רבה מתוכן את ההיתר, שכן כל עניין שעומד על סדר היום הוא בסופו של דבר גם עניין מדיני או מפלגתי.


כך למשל, מצעד הגאווה איננו רק חגיגה של חופש ושוויון, אלא גם מחאה נגד אפליה בחקיקה ובמדיניות הממשלה, ונגד התבטאויות פסולות של אישי ציבור כלפי חברי קהילת הלהט"ב. ברור שיש למצעד הגאווה גם היבט פוליטי. ביולי 2018 פורסם כי ראש אכ"א החליט שלא לאפשר לחיילים להשתתף בהפגנות למען שוויון זכויות לקהילת הלהט"ב, והאיסור בוטל רק בעקבות פניית האגודה לפרקליט הצבאי הראשי.

בשל העמימות המאפיינת את ההגבלות פנינו שוב לפרקליטות הצבאית באוגוסט 2018, וביקשנו שייערכו בפקודה שינויים נוספים. בתשובת הצבא נטען כי ההגבלות נקבעו בשים לב למאפייניו הייחודיים של השירות בצה"ל ובשל הצורך למנוע פוליטיזציה של הצבא, וכי הן ראויות.
קישורים:
Opmerkingen


bottom of page