top of page

הצטרפו לעתירת הדורות הבאים נגד ההפיכה המשטרית!


עתירת הדורות הבאים

האגודה לזכויות האזרח הודיעה הבוקר (19.3.2023) כי תעתור לבג"ץ נגד סעיפי הפיכה המשטרית (השינויים בחוק יסוד: השפיטה בעניין מינוי שופטים וביקורת שיפוטית על חקיקה). העתירה תוגש בשמם של בני נוער והוריהם, בשל ההשלכות ארוכות הטווח של השינויים על עתידם של הדורות הבאים בישראל.


שינויי החקיקה ישפיעו באופן דרמטי על מרקם החיים בישראל כבר בעתיד הקרוב, אבל ההשלכות לעתיד הרחוק עלולות להיות קיצוניות אפילו יותר, לשנות משמעותית את חיינו ואת חיי ילדינו ולפגוע אנושות בזכויותינו ובעתידנו. מדינה שאין לה כל מערכות הגנה על חירויות הפרט ועל זכויות המיעוט היא מדינה שאינה יכולה להבטיח את העתיד של הדורות הבאים.


ילדות, ילדים ובני-נוער מוזמנות ומוזמנים להצטרף למאבק ולחתום - באישור הוריהם - על נספח שיצורף לעתירה ושיוגש לבית המשפט. לנוסח הנספח, להצטרפות ולשאלות ותשובות המסבירות על העתירה ועל ההשלכות של ההפיכה המשטרית לחצו כאן.


bottom of page