top of page

להוסיף למוסדות התכנון נציג לרשויות המקומיות ונציג חברתי


© Joanne Zhe | Dreamstime.com

ב-26.3.2023 התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בשני תיקונים לחוק התכנון והבנייה. מטרת התיקונים לשנות את הרכב ועדות התכנון כך שיוגדל מספר הנציגים מטעם הממשלה בוועדות השונות. הרקע לתיקונים אלה הוא ההסכמים הקואליציוניים והעברת סמכויותיו בין השרים.


לקראת הדיון שלחנו נייר עמדה בשם האגודה לזכויות האזרח, סיכוי-אופוק ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון. במכתב הסבירו עורכות הדין דבי גילד חיו וגדיר ניקולא מהאגודה כי הארגונים מתנגדים לתיקונים בשל הפגיעה החריפה והבלתי מידתית שיגרמו לזכות לשוויון ולזכויות התכנון. הגדלת חלקם של נציגי הממשלה במוסדות התכנון תפר באופן קיצוני את האיזונים שבקושי מתקיימים בין הגורמים השונים במוסדות התכנון, לאור שליטת השלטון המרכזי כבר היום באותם מוסדות. הדגשנו גם את הפגיעה החריפה בזכותם של האזרחים הערבים לשוויון בתחום הדיור, התכנון והקרקע.


על מנת למזער את הפגיעה דרשנו להוסיף לוועדות נציגים של ארגונים חברתיים ושל רשויות מקומיות כנגד כל נציג נוסף של משרד ממשלה. עוד דרשנו לעגן בחוק התכנון והבנייה את זכותה של החברה הערבית לייצוג הולם בכל מוסדות התכנון ובכל הגופים המקצועיים שפועלים לצדם.


בדיון שהתקיים בוועדה עמדתנו התקבלה חלקית. ראש מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים הודיע על כוונה לקדם הצעת חוק ממשלתית שבה יתווספו גם נציג לרשויות המקומיות ונציג חברתי. זמן קצר לאחר מכן פורסם תזכיר חוק, שייקבע כהוראת שעה לתקופת הממשלה הנוכחית, ושבו מוצע להוסיף נציגי רשויות מקומיות ונציג חברתי לוועדות שונות. אלא שהתזכיר לא קודם, ותחת זאת המשיכה הממשלה לקדם

את ההצעות הבעייתיות.


מעבר לצורך שלא לפגוע באיזון הקיים בוועדות התכנון בין הגורמים השונים (ממשלה - רשויות מקומיות – גורמים אזרחיים/מקצועיים), אנו סבורים שיש לכלול בתיקוני החקיקה שינויים חשובים שנחוצים להבטחת ייצוג לגורמים נעדרי ייצוג בוועדות:

  • יש להבטיח שבין נציגי הרשויות המקומיות בכל ועדה יהיה נציג או נציגה של רשות ערבית.

  • יש להבטיח ייצוג הולם לחברה הערבית בכל ועדות התכנון - נושא שהתזכיר לא מתייחס אליו כלל.

  • הנציג החברתי צריך להיות בכל הועדות וגם להיות מוחרג מהוראת השעה, כלומר להיות קבוע.

  • אין מקום לנציג של הקבלנים בוועדות.

  • המינוי של נציג או נציגת האקדמיה צריך להיות עצמאי, ללא התערבות השר.
コメント


bottom of page