top of page

עילת הסבירות: פנינו ליועצות המשפטיות לכנסת ולממשלה לפני עתירה לבג"ץ


ועדת החוקה
צילום: יוסי זמיר, שתילסטוק

שעות אחדות לפני לקראת ההצבעה במליאת הכנסת על הצעת החוק לביטול עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית, פנינו ליועצות המשפטיות לממשלה ולכנסת באשר לקשיים החוקתיים המרכזיים הקיימים בהצעה, בטרם נעתור לבג"ץ.


עילת הסבירות היא בלם חיוני בפני פגיעה בשלטון החוק ובזכויות האדם. ביטול הביקורת השיפוטית על סבירות החלטות הממשלה והשרים תוביל לטיהורים פוליטיים של שומרי סף, שתפקידם לבלום פגיעה בזכויות אדם, תאפשר לממשלה להתעלם מחוקים, ותוביל לפגיעה קשה בהפרדת הרשויות ובהגנה על האזרח מפני השלטון.רקע


תיקון לחוק יסוד: השפיטה שהציע יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, מבקש לקבוע שכאשר בתי המשפט בוחנים החלטות שקיבלו הממשלה, השרים ונבחרי הציבור, הם לא יוכלו לפסול אותן בנימוק שהן אינן סבירות.


לא ניתן להפריז בחומרתו של התיקון. אם יתקבל, הוא יהווה פגיעה קשה במשטר הדמוקרטי ובזכויות האדם בישראל. עילת הסבירות היא לעיתים המחסום האחרון בפני שלטון שמפעיל את סמכויותיו בדורסנות, ויש לה חשיבות מרכזית בפיקוח על החלטות שפוגעות באינטרסים ציבוריים חשובים, כמו איכות הסביבה, תכנון ובנייה, איכות השלטון ושלטון החוק. ביטולה יקנה לממשלה שיקול דעת מוחלט, יפטור אותה מביקורת שיפוטית ויוביל לפגיעה קשה בציבור.


התומכים בביטולה של עילת הסבירות טוענים כי היא מעניקה לבית המשפט כוח לא מוגבל להתערב בעבודת הממשלה. מדובר בטענה לא נכונה: בית המשפט מדגיש בפסיקותיו שאין זה מתפקידו להחליף את שיקול הדעת של הרשות, והוא מתערב רק במקרים שבהם ההחלטה היתה לא סבירה באופן קיצוני. בית המשפט מתמקד בעיקר בבחינת השיקולים שעמדו בפני מקבל ההחלטה והמשקל שהעניק להם. הוא יפסול את ההחלטה רק אם הרשות השלטונית התעלמה משיקולים כבדי משקל, וגם אז – רק בנסיבות יוצאות דופן.


אם תבוטל עילת הסבירות, גורמים פוליטיים יוכלו לקבל החלטות מטעמיהם הפוליטיים בלי לתת משקל לשיקולים חיוניים, והאזרחים לא יוכלו לפנות לבית המשפט כדי לנסות לשנותן. הדבר יגרום לפגיעה בזכויות האדם, באינטרסים ציבוריים כבדי משקל כמו איכות הסביבה וטוהר השירות הציבורי, בזכות להליך הוגן ובזכות הגישה לערכאות.
Comments


bottom of page