top of page

אלימות בלתי סבירהבליל ה-24.7.2023, לאחר אישורה של הצעת החוק לביטול עילת הסבירות, הפעילו שוטרים אלימות קשה כלפי מפגינות ומפגינים שיצאו למחות נגד אישור החוק. שוטרים תועדו כשהם מטיחים מפגינים בכוח על הבטון, זורקים עליהם חפצים בוערים, מכים באגרופים, בועטים, מפעילים מכת"זית בכינון ישיר לראש ועוד. בחלק גדול מהמקרים פעלו השוטרים בניגוד לנוהלי המשטרה. כך למשל, . על פי הנהלים, מכת"זית מותר לכוון אל עבר מרכז מסת הגוף או פלג הגוף התחתון, ובשום אופן לא לכיוון הראש, וכי יש לכוון אלות אל הכתפיים והזרועות ולא אל הראש.


למחרת פנינו למפכ"ל המשטרה בדרישה להבהיר לשוטרים את מגבלות הכוח שלהם ואת חובותיהם כלפי המפגינים על פי חוק, ולחקור מקרים שבהם היה שימוש בכוח בלתי סביר כלפי מפגינים. עו"ד הגר שחטר ורכזת שטח וחופש המחאה סיון תהל הדגישו כי אמצעים לפיזור הפגנות אינם מיועדים לשימוש בהפגנות שבהן לא נשקפת כל סכנה מצד המפגינים, ולא נועדו כדי להקל על פיזור מפגינים שאינם אלימים. עוד הודגש בפנייה כי ריבוי המקרים של אלימות קשה של שוטרים כלפי מפגינים מלמדת שלא מדובר במקרים יחידים אלא במדיניות.


עוד בתחילת החודש פנינו למפכ"ל בדרישה לחדד את הנהלים לשוטרים בשטח באשר לשימוש במכת"זית ובפרשים. זאת לאחר שבהפגנות שהתקיימו ב-5.7.2023 וב-6.7.2023 נעשה שימוש במכת"זית בכינון ישיר, ומספר מפגינים נפגעו בראשם ובעיניהם ונזקקו לטיפול רפואי, ונעשה שימוש במקביל במכת"זית ובפרשים, בניגוד לנהלים. תשובת המשטרה חסרה מענה ענייני כלשהו לטענותינו.

הפניות מבוססות בין היתר על תיעודים שנאספו במאגר alimut.orgbottom of page