top of page

ההסדר שגובש בעניין הגישה לנחל האסי בלתי חוקי ולא סביר


נחל האסי
© Yosef Erpert | Dreamstime.com

היום (15.6.2023) פנינו לשר הפנים וליועצת המשפטית לממשלה, יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, בנוגע למתווה הסדר הקבע בעניין נחל האסי הזורם דרך קיבוץ ניר דוד.


באוגוסט 2021 פסק בית המשפט המחוזי בעתירה שהוגשה בעניין, כי המדינה צריכה לגבש הסדר קבע לגישה לנחל בתוך הקיבוץ, וכי על הסדר זה לשקף את האיזונים הראויים בין זכות הגישה של הציבור לנחל לבין זכויות ואינטרסים אחרים, בין השאר של חברי הקיבוץ. בעקבות פסק הדין הוקם צוות במשרד המשפטים, ומסקנותיו פורסמו ב-1.5.2023. במסמך המסקנות צוין כי אין חוק המאפשר להגביל באופן גורף את גישת הציבור לנחל או להגביל מעבר של אנשים בדרך העוברת בתוך הקיבוץ. למרות זאת נקבע הסדר שלפיו לקיבוץ ולמועצה האזורית מותר למנוע כניסה לשטח הקיבוץ ולמנוע מהציבור שימוש בדרך העוברת בתוכו ומובילה לנחל, למעט 50 אנשים שיכנסו לגדה אחת בלבד של הנחל דרך החוף הירוק, בשעות מוגבלות ובהתניות שונות. כן נקבע, כי ניתן לווסת את הכניסה לחוף הירוק ולהגביל את כניסת הציבור אליו בהיקף ובזמן.


בפנייה טענו עורכות הדין משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח ורעות כהן מהקליניקה לזכויות אדם בהליך האזרחי, כי ההסדר שגובש נקבע בהיעדר סמכות והוא בלתי חוקי. ראשית, לאף רשות, גם לא למועצה האזורית עמק המעיינות, אין סמכות להתיר סגירה של יישוב בדרך קבע. שנית, לרשות מקומית או לגוף אחר, למעט לגופי התכנון והבנייה, אין סמכות למנוע שימוש ציבורי בדרך ציבורית באופן גורף וקבוע. שלישית, למועצה האזורית עמק המעיינות אין סמכות למנוע הגעה לנחל ורחיצה בו. טענו שהדרך החוקית להטיל מגבלות על רחצה בנחל ועל שהייה על גדותיו היא להכריז על הנחל וגדותיו כגן לאומי. הכרזה זו מעניקה לרשות הטבע והגנים סמכות לקבוע בו הסדרי שהייה שמאזנים בין זכות הציבור ליהנות מהגן הלאומי, לבין שיקולים נוספים כמו סמיכות לבתי מגורים והגנה על בעלי חיים וצמחייה בסביבה.


טענו שגם לו היתה לגופים אלה סמכות לקבוע הסדר שכזה, מדובר בהסדר בלתי סביר ומפלה לרעה, וכי כל הסדר צריך להיקבע באופן שוויוני ביחס כולם – כולל תושבי הקיבוץ, אורחיהם ולקוחותיהם. עוד טענו כי ההסדר המגביל את הכניסה לקיבוץ – במספר האנשים, בשעות ובימים ולגדה אחת בלבד, ובכלל זה סגירה מלאה של הקיבוץ לקהל הרחב ביום שבת – אינו סביר.


סיכמנו בכך שההסדר פותח פתח להפרת חוק נרחבת על ידי יישובים נוספים, להפיכתם לקהילות סגורות, למניעת הגישה של הציבור לתחומם ולמשאבי טבע השייכים לכלל ומצויים בשטחם. על כן, יש לו חשיבות רבה החורגת מגדרי קיבוץ ניר דוד.
הפנייה נכתבה בסיוע המתמחים אופק אזולאי, הילה שרון ולילה אתרComments


bottom of page