top of page

בינתיים - פורום דו קיום נשאר במקלט


בית המשפט העליון אסר היום (7.8.2018) על עיריית באר שבע לפנות את עמותת פורום דו קיום בנגב מהמקלט העירוני שבו היא מקיימת את פעילותה עד להכרעה בערעור בנושא. הערעור נסוב על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע לאפשר לעירייה לפנות את הפורום מהמקלט שבו בוא פועל למעלה מעשור בשל קיום אירועים בנושאים פוליטיים. את הערעור הגיש בשם הפורום היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר.

"המקלט מצוי בחזקת העמותה מזה כ-12 שנים; והיא הוסיפה להשתמש בו, בהסכמת העירייה, גם לאחר החלטת הביטול", כתבה השופטת ענת ברון. "בנסיבות המקרה, ניכר כי המקלט משמש כ'בית' לעמותה כל השנים הללו – אף שלא מדובר בבית מגורים במובן המסורתי. במובן זה, אי-היעתרות לבקשה יביא לשינוי המצב הקיים ולעקירת העמותה ופעילותה ממשכנה המוכר והטבעי. משאלה פני הדברים, לא ניתן להשקיף על העניין מנקודת מבט צרה שלפיה הנזקים שעלולים להיגרם לעמותה מסתכמים בהוצאות פינוי המקלט והעברת הפעילות למקום אחר; וניכר כי דחיית הבקשה טומנת בחובה שינוי משמעותי והכבדה על פעילות העמותה באופן שעלול להסב לה נזק ממשי".

חיה נח מפורום דו קיום בנגב אמרה בתגובה: "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט. השופטת עמדה על עיקרי הדברים כשכתבה שהמקום אכן חשוב ביותר לארגון. לא ברור מדוע אצה לעירייה הדרך להפסיק את הפעילות במקום. גם לעמותות העוסקות בשאלות של קיום חברה משותפת ערבית יהודית יש מקום להמשיך ולפעול בנכסי העירייה. אנו מקווים שכך יהיה גם לאחר ההכרעה בערעור".

Comments


bottom of page