top of page

הנפת דגל פלסטין - שאלות ותשובות

סעיף 82 לפקודת המשטרה מסמיך את המשטרה לאסור על הנפת דגל אם יש בו "לעורר להפרעת השלום", אבל בהתאם להלכות בדבר חופש הביטוי, היועץ משפטי לממשלה כבר קבע כי ניתן לנקוט בסנקציות מכוח סעיף זה רק כאשר "ישנו חשש ברמת הסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור". חשש כזה צריך להיות מבוסס ולא ספקולטיבי. ברובם המכריע של המקרים שבהם המשטרה פועלת להסרת הדגל מהמרחב הציבורי תוך פגיעה במי שמניפים אותו, לא מתעורר כל חשש כזה.


האם מותר להניף את דגל פלסטין?

היכן מותר להניף דגל פלסטין?

זה דגל פלסטין או דגל אש"ף?

אבל הנפת דגל פלסטין יכולה לפגוע ברגשות.

מה אומרים בתי המשפט על דגל פלסטין?

מה בדבר כוונת הקואליציה לחוקק חוק שיאסור להניף דגלי פלסטין במוסדות ממומנים, לרבות אוניברסיטאות?


Comments


bottom of page