top of page

הנפת דגל פלסטין

ינואר 2023

שאלות ותשובות

הנחייתו הגורפת של השר לביטחון לאומי בן גביר למפכ"ל המשטרה, שניתנה השבוע, לפעול להסרת דגל פלסטין מהמרחב הציבורי, אינה חוקית ומטעה. סעיף 82 לפקודת המשטרה מסמיך אמנם את המשטרה לאסור על הנפת דגל אם יש בו "לעורר להפרעת השלום", אבל בהתאם להלכות בדבר חופש הביטוי, היועץ משפטי לממשלה כבר קבע כי ניתן לנקוט בסנקציות מכוח סעיף זה רק כאשר "ישנו חשש ברמת הסתברות גבוהה שהנפת הדגל תוביל להפרה חמורה של שלום הציבור". חשש כזה צריך להיות מבוסס ולא ספקולטיבי. ברובם המכריע של המקרים שבהם המשטרה פועלת להסרת הדגל מהמרחב הציבורי תוך פגיעה במי שמניפים אותו, לא מתעורר כל חשש כזה.

פדף צהוב.png
bottom of page