top of page

בעקבות פנייתנו – יתקיים אירוע על הנכבה באונ' תל אביב


אילוסטרציה

ב-16.5.2019 פנינו לאוניברסיטת תל אביב בערעור על החלטה של דקאנית הסטודנטים, שלא לאפשר לתא הסטודנטים של חד"ש לקיים באוניברסיטה הרצאה של ח"כ ד"ר עופר כסיף ועו"ד נועה לוי לציון יום הנכבה. זוהי הפעם הראשונה מאז חוקק החוק שבה הגיע אלינו מקרה שבו אוניברסיטה משתמשת בחוק הנכבה כדי לאסור על קיום פעילות ציבורית.

בפנייה טענה עו"ד רגד ג'ראיסי מהאגודה לזכויות האזרח כי "חוק הנכבה" אינו חל על אירוע מסוג זה, ואינו חושף את האוניברסיטה לסנקציה כלשהי לפי החוק. ולראיה - מאז נכנס החוק לתוקף, לפני יותר משמונה שנים, נערכו עשרות אירועים דומים במוסדות אקדמיים וציבוריים ברחבי המדינה, כולל באוניברסיטת תל אביב. עו"ד ג'ראיסי מציינת כי "חוק הנכבה" אינו אוסר לקיים אירועים שמציינים את יום העצמאות כיום אבל, אלא רק מאפשר להפחית תקצוב למוסדות שמשתמשים באותו תקצוב לצורך קיום אירועים כאלה. מכיוון שההרצאה אינה מאורגנת או מתוקצבת על ידי האוניברסיטה אלא על ידי תא הסטודנטים, הרי שאין בסיס לפסילת קיום האירוע על פי החוק.

מעבר לכך, ואולי חשוב מכך, גם לו היה "חוק הנכבה" חל על הרצאה כזו, סבורה האגודה כי היה על אוניברסיטת תל אביב לאפשר את קיומה. האגודה עתרה בעבר נגד "חוק הנכבה" בשל פגיעתו הקשה בחופש הביטוי, וטענה כי הוא לא חוקתי ומנוגד לעקרונות היסוד הדמוקרטיים ולזכויות יסוד. "היינו מצפים דווקא מאוניברסיטת תל-אביב – מוסד אקדמי הדוגל בערכים של פלורליזם, חופש ביטוי וכבוד הדדי, לא להיכנע לחוק לא חוקתי מעין זה, הפוגע באופן חסר תקדים באופני הזיכרון ההיסטורי תוך שימוש בכוחו של הרוב על מנת לנסות להשכיח ולדכא את הנרטיבים של מיעוט לאומי", כתבה עו"ד ג'ראיסי. "על אוניברסיטת תל אביב מוטלת חובה להגן על קהילת האוניברסיטה על כל מרכיביה ועל זכותה הבסיסית לחופש ביטוי פוליטי ואקדמי".

ב-19.5.2019 קיבלנו תשובה מסגן הרקטור באוניברסיטת תל אביב, ועל פיה אין מניעה לקיים את ההרצאה.

קישורים:

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page