top of page

מי שמוענק לו רישיון מקצועי צריך לפעול באופן שוויוני


אילוסטרציה

מקצועות רישויים הם מקצועות הטעונים רישיון כמו רופאים, מאבטחים, פסיכולוגים, עורכי דין, מתווכי מקרקעין ועוד. הוועדה למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה (ועדת פלמור) המליצה ליצור תשתית לנקיטה בצעדים כלפי בעלי מקצועות כאלה הנוהגים בגזענות או תוך הפליה פסולה. בדוח הוועדה נקבע כי "אין כיום מדיניות אחידה וברורה בכל הנוגע ליישום עבירת המשמעת של התנהגות שאינה הולמת על בעלי מקצוע אלה אם התנהגו באופן גזעני ומפלה". לכן המליצה הוועדה כי "היועץ המשפטי לממשלה ישקול להוציא הנחיה לכל התובעים המשמעתיים של המקצועות הרישויים, שבה יבהיר את מדיניותו בכל הנוגע לנקיטת הליכים משמעתיים במקרים שיש בהם תשתית ראייתית להתנהגויות גזעניות ומפלות". המלצה זו עוגנה בהחלטת הממשלה 1958 מיום 19.8.2016, אך טרם יושמה.

לעמדת האגודה לזכויות האזרח, חובתה של המדינה לפקח כי מי שמוענק לו רישיון למקצוע מסוים יפעל במקצועו באופן ההולם את המקצוע. מתן השירות המקצועי באופן גזעני או מפלה אינו הולם את כבוד המקצוע ומצדיק נקיטה בצעדים משמעתיים. עורכי הדין גיל גן-מור ואן סוצ'יו מהאגודה פנו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לזרז את יישומה של החלטת הממשלה בנושא. בפנייה מפרטים עורכי הדין את העקרונות הרצויים למימוש ההחלטה והמלצות לגבי כל מקצוע רלוונטי.

Comments


bottom of page