top of page

קטינים בירושלים המזרחית - מעצרים וכתבי אישום, 2019


ילדה עם שלט - Stop arresting our children
© Rrodrickbeiler - Dreamstime.com

מסמך זה מרכז את הממצאים העיקריים שעלו מתשובת המשטרה לבקשת חופש מידע ששלחה האגודה לזכויות האזרח בנושא מעצרי קטינים פלסטינים בירושלים המזרחית בשנת 2019. מהנתונים עולה כי מעל ל-81% מהקטינים שנעצרו בירושלים המזרחית בשנת 2019 היו פלסטינים, כ-80% מכתבי האישום שהוגשו נגד קטינים בירושלים ב2019 היו נגד קטינים פלסטינים, ומתוך כלל הקטינים שנעצרו עד תום ההליכים או החלטה אחרת, 87% היו פלסטינים.


המספרים מלמדים על האפליה הממוסדת של האוכלוסיה הפלסטינית בעיר. אפליה זו קיימת בכל גיל ובכל תחום, אך כאשר מדובר בהפללתם של קטינים יש לכך השפעה קשה על כל חייהם.

Commentaires


bottom of page