top of page

הקורונה ואנחנו: זכויות נשים

לרשימה המלאה של פעילויות האגודה לזכויות האזרח בתקופת משבר הקורונה לחצו כאן.13.10.2020: הצטרפנו לפנייה של מרכז רקמן, שדולת הנשים וארגונים נוספים בעניין מתווה החזרה ללימודים במגזר החרדי, שעל פיו תלמידות במסגרות החינוך החרדי יישארו בבית כך שכיתות הלימוד שלהן ישמשו את הבנים ללמידה בקבוצות קטנות. בפנייה עומדים הארגונים על הפגיעה הקשה בזכויות היסוד של התלמידות לחינוך, לשוויון, לכבוד ולאוטונומיה, ומבקשים מהממשלה ומהכנסת להבטיח שכל החלטה בנוגע למתווה חזרה ללימודים תהיה שוויונית ותחול באופן אחיד על תלמידות ועל תלמידים.


5.5.2020 פנינו למשרד הבריאות על מנת לקבל הבהרות בעניין התניית טיפולי פריון בבדיקות חוזרות ונשנות לקורונה. בעקבות פנייתנו פורסם תיקון לנוהל, המצמצם את מספר הבדיקות המחייבות.


20.4.2020: פנינו לעיריית תל אביב בעניין סיוע לנשים בזנות.


19.4.2020: הצטרפנו לעתירה של 13 ארגוני חברה אזרחית וזכויות נשים, בדרישה למנות נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה לצוות המומחים להתמודדות עם משבר הקורונה. בפרט דורשות העותרות ייצוג שוויוני ומינוי של נשים ערביות וחרדיות, אשר נפגעות מהמשבר באופן מיוחד וקולן לא נשמע. ב-26.5.2020 דחה בג"ץ את העתירה, מכיוון שהוועדה סיימה את תפקידה ולפיכך העתירה התייתרה.


16.4.2020: הצטרפנו למכתב של הפורום לאכיפת זכויות עובדים למוסד לביטוח לאומי בעניין תשלום דמי לידה לעובדות היוצאות לחופשת לידה מתקופת החל"ת.


13.4.2020: פורום הארגונים למען זכויות עובדים, שבו חברה האגודה, עתר לבג"ץ נגד תקנות שעת חירום שאפשרו להוציא לחופשה ללא תשלום נשים בהריון, בטיפולי פוריות או לאחר חזרה מחופשת לידה, ללא היתר של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, בתקופת משבר הקורונה. בעתירה נטען כי התקנות הותקנו בחוסר סמכות, וכי הן פוגעות פגיעה חמורה בזכות לשוויון ובכבוד האדם.

עם הגשת העתירה ועוד טרם הדיון הראשון, בוטלו התקנות (17.4.2020), כך שהן עמדו בתוקף 11 יום בסך הכל. פורום הארגונים ביקש לקיים את הדיון הראשון בעתירה כמתוכנן, ולדון בו בפתרונות נחוצים לנזקים שנגרמו לנשים בתקופה שבה היו התקנות בתוקף. בדיון בבג"ץ הוסכם כי הדיון בנזקים אלו ובפתרונות להם יתנהל במסגרת ועדת העבודה והרווחה הזמנית, שבראשה ח"כ עאידה תומא סלימן שהגישה אף היא עתירה נגד התקנות.

ארגוני הפורום הגישו לוועדת העבודה והרווחה הזמנית נייר עמדה (23.4.2020) בעניין ומתווה (6.5.2002) לתיקון הנזקים שנגרמו לנשים שוהצאו לחל"ת באמצעות התקנות. הוועדה קיימה שני דיונים בנושא, והממשלה הציגה בהם שורה של פעילויות ופתרונות שהיא מקדמת כדי לטפל בבעיות שהתגלעו.


1.4.2020: הצטרפנו לפניות (1.4.2020, 16.4.2020) של שדולת הנשים וארגונים נוספים למנכ׳ל המוסד לביטוח לאומי, בדרישה להבהיר שזכותן של עובדות לדמי לידה לא תיפגע עקב הוצאתן לחל"ת בשל משבר הקורונה. הפנייה הראשונה נשלחה בעקבות דברים שאמר היועץ המשפטי של המוסד, שהטילו ספק בזכאותן של עובדות לקבל את דמי הלידה אם שהו בחל"ת ויצאו ישירות ממנו לחופשת לידה. בפנייה נכתב כי דברים אלה מנוגדים לחוק ולתכליתו, ואף למידע המצוי באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, וכי אם ייושמו, יפגעו פגיעה אנושה באלפי נשים.
bottom of page