top of page

להפסיק להשתמש במערכת "עין הנץ" שעוקבת אחרי נהגים

ב-28.1.2021 הגשנו, האגודה לזכויות האזרח ועמותת פרטיות ישראל, עתירה לבג"ץ נגד השימוש המשטרתי במערכת המעקב "עין הנץ". מדובר במערכת אוטומטית שעוקבת ומתעדת את תנועתם של אזרחים הנוסעים בכבישי הארץ, באמצעות פענוח לוחית זיהוי הרכב וצילום נוסעי הרכב. המערכת אוגרת ושומרת את פרטיהם של כל האזרחים שרכביהם חלפו על פני המצלמות, כולל צילומי וידאו וסטילס של הרכב ונוסעיו. באופן זה, המשטרה מחזיקה במאגר מידע עצום, המתעד את תנועותיהם של אזרחים שנעים בכבישי הארץ ומשמש אותה לצרכים שונים.


בעתירה נטען כי מדובר במנגנון מעקב קיצוני, שמאפשר למשטרה לקבל בלחיצת כפתור מידע פרטי רגיש על מיקומם של האזרחים הנוסעים בכבישי הארץ בזמן אמת וגם מאפשר לה לחזור "במנהרת הזמן" כדי לשחזר את מקום הימצאו של אדם, את מסלול תנועתו, ולעיתים גם מגעים שקיים עם אחרים בעבר. כל זה ללא הסדרה בחוק, ללא צו שיפוטי וללא פיקוח. טענו כי השימוש במערכת פוגע בזכויות החוקתיות לפרטיות ולחירות, וכי בהיעדר הסמכה מפורשת בחוק, השימוש במערכת אינו עומד בתנאי פיסקת ההגבלה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ויש להפסיקו לאלתר.


מעבר לזאת נטען בעתירה שגם לו היתה המערכת פועלת מכוח הסמכה חוקית מפורשת, פגיעותיה בזכויות היסוד אינן עומדות במבחן המידתיות, והחוק המסמיך לא היה צולח את הביקורת החוקתית. מצב שבו כל נסיעה של כל אדם למחוז חפצו מייצרת למשטרה באופן אוטומטי "שובל" של מידע לצרכים עתידיים אמורפיים אינו מידתי ואין להתירו במדינה דמוקרטית – לא בחקיקה מסמיכה, ולבטח לא בהעדרה.


בדיון שהתקיים ב-27.5.2021 הורה בג"ץ למדינה לפרסם להערות הציבור תזכיר חוק שמסדיר את מערכת המעקב "עין הנץ" בתוך 45 לכל היותר, ולאפשר לכנסת להכריע בדבר. הנשיאה חיות ציינה בדיון כי אין מחלוקת שהמערכת פוגעת בפרטיות ולא ניתן להפעילה מכוח סמכויות כלליות של המשטרה. בית המשפט מתח ביקורת על כך שלמרות שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה הנחה לגבש חקיקה מסמיכה כבר בשנת 2015, עד היום החקיקה לא קודמה.


ב-11.1.2022 הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה למשטרה לנמק בתוך 90 יום מדוע לעמדתה היא יכולה להמשיך להפעיל את מערכת עין הנץ ללא הסמכה מפורשת בחקיקה.


ב-2.11.2022 התקיים דיון בעתירה, ולאחריו החליט בית המשפט לתת למדינה ארכה נוספת לקידום הליכי החקיקה, והורה לה לעדכן את בית המשפט ב-2.3.2023.


העתירה נמחקה בהסכמה ב-6.3.2024, לאחר שהכנסת חוקקה תיקון לפקודת המשטרה שעיגן את סמכותה לעשות שימוש במערכות מעקב שמבוססות על זיהוי ופיענוח "חפץ" (למשל לוחית רישוי במקרה של "עין הנץ").בג"ץ 641/21 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' משטרת ישראל

עו"ד: אן סוצ'יו, אבנר פינצ'וק


העתירה, ינואר 2021

החלטה, 2.11.2022

פסק הדין (מחיקת העתירה), 6.3.2024הודעות לעיתונות:קישורים:Comments


bottom of page