top of page

זכויות האדם בכנסת, יולי 2021


אילוסטרציה
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

עם הקמת הממשלה החדשה ותחילת הפעילות בוועדות הכנסת, אנו חוזרות לדווח על פעילותנו בוועדות ועל עמדותינו בנושאי זכויות אדם הנדונים בהן.

יש לציין שהפעילות בוועדות מתקיימת עדיין בהיקף מוגבל ביותר, שכן עד כה פועלות רק כמה ועדות זמניות וטרם הוסכם על הרכב הוועדות הקבועות, שבינתיים לא עובדות.

למרות זאת השתתפנו בכמה דיונים חשובים, ויש גם עדכונים משמחים.


"חוק האזרחות"; סמכויות פקחים עירוניים (שיטור עירוני); פטור מאגרה בהליך חדלות פרעון; השתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט (היוועדות חזותית): עמדות האגודה לזכויות האזרח בנושאים שעל סדר יומה של הכנסת בתחום זכויות האדם."חוק האזרחות"


חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003

מליאת הכנסת, 5-6.7.2021

תוקפה של הוראת השעה (חוק זמני), שמנעה מבני זוג פלסטינים של אזרחי ישראל ותושביה לרכוש מעמד בישראל, הוארך שוב ושוב במליאת הכנסת ב-18 השנים האחרונות. השנה, בשל הרכב הממשלה, לא הצליחה הקואליציה להשיג רוב להארכת החוק, ותוקפו פג.


עמדת האגודה: חוק האזרחות הוא חוק מפלה וגזעני, שטוב שעבר מן העולם. עם פקיעתו אין לרשות האוכלוסין וההגירה סמכות חוקית לפעול ביחס לבני משפחה פלסטינים של אזרחי ישראל ותושביה באופן שונה מאשר ביחס ליתר מבקשי המעמד, והם זכאים לרכוש כל מעמד, לרבות אזרחות ותושבות קבע. על הרשות להיערך לאלתר לטיפול בבקשות למעמד של פלסטינים שהם בני/בנות זוג של אזרחי ישראל ותושביה, ולפעול להסדרת מעמדם ללא דיחוי, בלב פתוח ובנפש חפצה, בהגינות, ללא אפליה וללא הכבדה ביורוקרטית. להרחבהסמכויות פקחים עירוניים (שיטור עירוני)


הצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6) (הפיכה להוראת קבע), התשפ"א-2021

ועדת הכספים | יום שני 5.7.2021

פרויקט השיטור העירוני, שהרחיב את סמכויותיהם של פקחים עירוניים, עבר כהוראת שעה בשנת 2011, כפיילוט מצומצם וזמני, על מנת שאפשר יהיה לבחון אותו לעומק. מאז הוא הוארך שוב ושוב והורחב משמעותית, והפעם ביקשה הממשלה להפוך את הפרויקט לקבוע. בדיון שהתקיים ב-5.7.2021 החליטה ועדת הכספים שלא להפוך את הוראת השעה לחוק קבוע אלא להאריכה בשנה נוספת, שבמהלכה יוכלו הממשלה והכנסת החדשות ללמוד את הנושא.


עמדת האגודה: האגודה מברכת על החלטת הוועדה שלא להפוך את פיילוט השיטור העירוני להסדר קבוע ללא בדיקה מעמיקה. בפניותינו הרבות לוועדות הכנסת במהלך השנים עמדנו על הקשיים שהוא מעורר – ובהם פגיעה בשוויון בין הרשויות ומי שחיים בהן, הפרטת סמכויות שיטור והתשלום על שיטור, ופגיעה בזכויות אדם. ביקורת על הפרויקט עלתה גם בדו"ח מבקר המדינה, בחוות דעת של היועץ המשפטי של ועדת הפנים, בניירות עמדה של ארגונים חברתיים אחרים ושל הסנגוריה הציבורית ובפרסומים בתקשורת. אנו מקווים שהממשלה תבחן מחדש את הפרויקט, ושהוועדה תנצל גם היא את השנה הקרובה לעריכת סדרה של דיונים לבחינת הפרויקט והכשלים המובנים בו. להרחבהפטור מאגרה בהליך חדלות פרעון


הצעת תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אגרות) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021 - אישור התקנות

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 6.7.2021

בעבר נקבעה הוראת שעה שבה הועמד סכום האגרה לצורך פתיחה של הליך חדלות פרעון על 1,600 ₪, ונקבע שרק יחיד המיוצג על ידי הסיוע המשפטי פטור מתשלום האגרה. טיוטת התקנות הנוכחית ביקשה להפוך את הוראת השעה לקבועה, למרות שהיתה ביקורת בזמנו על גובה האגרה, על הפטור המצומצם ועל אי מתן אפשרות לבקש פטור. השינוי היחידי שהוצע הוא להפחית את סכום האגרה מ-1,600 ₪ ל-1,400 ₪.


בדיון שנערך בוועדת חוקה ב-6.7.2021 התקבלה עמדתנו, והוחלט להאריך את התקנות בעניין האגרה באופן זמני בלבד, כהוראת שעה לשלושה חודשים. נקבע, שבפרק הזמן הזה יגובש מתווה שלא יחייב באופן אוטומטי תשלום אגרה בסך 1,400 שקלים מכל חייב שאינו מיוצג על ידי הסיוע המשפטי.


עמדת האגודה: בהערות שהגשנו לוועדה לפני הדיון, יחד עם הקליניקה לזכויות בהליך האזרחי באוניברסיטת חיפה, טענו שהתקנות אינן חוקתיות, מכיוון שהן פוגעות בזכות לשוויון, בזכות לקיום בכבוד ובזכות הגישה לערכאות. עוד ציינו כי הן נוגדות את פסיקת בית המשפט העליון, בשל היעדר היכולת של חייבים, לערער על תשלום האגרה. עמדנו על האבסורד הקיים בכך שבהליך שכל מטרתו לאפשר לאנשים שהסתבכו בחובות לפתוח דף חדש ולא לשקוע לתוך עוני ומצוקה שלהם ושל בני משפחתם, מערימה המדינה קשיים וחסמים שעלולים למנוע מהם להיכנס להליך ולממש את זכויותיהם. אנו שמחות שעמדתנו התקבלה, ומברכות על החלטת הוועדה. לעמדתנו יש לתקן את התקנה כך שתעניק שיקול דעת לממונה על חדלות פירעון או לשופט ורשם הוצאה לפועל להעניק דחיית תשלום אגרה ופטור (מלא או חלקי) על בסיס כלכלי, בדומה לקבוע בתקנות בית המשפט (אגרות). להרחבההשתתפות מרחוק בדיונים בבית המשפט (היוועדות חזותית)


הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021 - הכנה לקריאה שניה ושלישית

ועדת החוקה, חוק ומשפט | יום שלישי 20.7.2021 בשעה 12:00

עמדת האגודה: הצעת החוק, שעניינה קיום דיונים משפטיים מרחוק בווידאו בגלל הקורונה, כולל דיוני מעצר, צפויה להמשיך ולפגוע בזכותם של אסירים ועצורים להיות נוכחים בהליכים המתנהלים בעניינם. לעמדתנו, יש לכל הפחות להבחין בין כלואים מחוסנים לכאלה שאינם מחוסנים, ולאפשר לעצורים ואסירים מחוסנים לצאת באופן חופשי לדיונים בעניינם (אלא אם באו במגע עם חולה מאומת).


איננו מתנגדים לעצם האפשרות להשתמש בהיוועדות חזותית כפתרון וולונטרי לעריכת דיוני מעצרים, וזאת במיוחד נוכח מסלול הייסורים שעוברים עצורים בדרך לדיוניהם. אלא שבטרם כניסתו לתוקף של הסדר זה יש להסדיר בחוק, או לכל הפחות בתקנות, כללים מפורטים באשר ליישומו, ובכלל זה הציוד הטכנולוגי הנדרש על מנת להבטיח השתתפות אפקטיבית של העצור בדיון (ראייה ושמיעה בזמן אמת, יכולת לצפות במסמכים וכו'). להרחבה : הערות האגודה לתזכיר חוק בנושא, יוני 2021 | הערות האגודה להצעת חוק בנושא, יולי 2021Comentarios


bottom of page