top of page

הרחבת השימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנות


אילוסטרציה
© Nikolaev | Dreamstime.com

ב-8.7.2021 פנינו למפכ"ל המשטרה בנוגע להקלות בשימוש באלות כאמצעי לפיזור הפגנות. הפנייה באה בעקבות שינוי הנוהל המשטרתי והתרת שימוש באלות בהפרות סדר במדרג ב' – הפרות סדר ברמה נמוכה, שבהן המפגינים אינם מתנגדים באלימות ולא נשקף סיכון מהם לגוף או לרכוש.


עו"ד אן סוצ'יו ורכזת השטח וחופש המחאה סיון תהל טענו בפנייה כי הרחבת השימוש באלות גם למדרג הנמוך מסכנת באופן בלתי מידתי את שלמות גופם של מפגינות ומפגינים המבקשים לממש את זכותם הבסיסית לחופש המחאה, ועומדת בניגוד למגמת ההחמרה בשימוש באלות בשנים האחרונות בארץ ובעולם:

  • ההיתר שניתן לשוטרים להשתמש באלות במדרג ב' מנוגד לחלוטין לתפיסה שהנחתה את המשטרה לאורך כל השנים, ולפיה במדרג ב' אין כל הצדקה לשימוש באמצעים;

  • דו"ח ועדת החקירה הפרלמנטרית לפינוי עמונה משנת 2006 התייחס לפציעתם של מאות אנשים באירוע זה, בין היתר כתוצאה מהשימוש באלות. בעקבות תוצאות קשות אלה נקבע כי ראוי לשקול להחמיר את רף השימוש המותר באלות (ממדרג ג' לד'), ואכן כך נעשה;

  • ההחלטה הנוכחית לשנות את המדרג שבו מותר השימוש באלות ישירות ממדרג ד' למדרג ב' משקפת סטייה דרמטית ובלתי סבירה מההתנהלות שהיתה נהוגה במשטרה לפחות בשני העשורים האחרונים, ומתעלמת מהסיכון הרב הטמון בשימוש באמצעי זה;

  • הורדה קיצונית כל כך ופתאומית של הרף המתיר שימוש באלות, לאחר עשרות שנים שבהן נאסר השימוש בהן אלא בנסיבות של הפרות סדר קשות במיוחד, היא החלטה בלתי סבירה, שנראה כי התקבלה בחופזה וללא בדיקה מעמיקה ויסודית של הסכנות הטמונות באמצעי זה.

משלא נענינו, פנינו שוב למפכ"ל יחד עם הועד נגד עינויים ב-24.11.2021, והבאנו עדויות שממחישות את התוצאות החמורות של הורדת הרף לשימוש באלות: שוטרים חובטים במפגינים באלות בהפגנות של חרדים ושל ערבים ללא כל הצדקה ומבלי שקדמה לכך התנגדות אלימה של המפגינים.


בתשובתה טענה המשטרה כי מרגע שהשוטרים הכריזו על ההפגנה כעל "התקהלות בלתי חוקית" לא מדובר עוד במפגינים, אלא ב"מתפרעים". עוד נטען שהורדת הרף נועדה למנוע שימוש באמצעים קשים יותר, ושבכל מקרה השימוש באלה במדרג ב' הוא כאמצעי חיץ בין השוטר למפגין ולא לחבטה.

ב-27.2.2022 פנינו שוב בעקבות שימוש נרחב ביותר באלות כלפי מפגינים בשייח ג'ראח וכלפי מפגינים חרדים. טענו שההבחנה בין "מפגין" ל"מתפרע" מוטעית ומשקפת את תמצית התפיסה הבעייתית שרווחת במשטרה, ואשר מובילה לשימוש נרחב ובלתי מידתי בכוח כלפי מפגינים. ההתייחסות השגויה לכלל האנשים שנמצאים במקום שהוכרז בו על "התקהלות בלתי חוקית" כאל "מתפרעים" נותנת יד חופשית לשוטרים להפעיל כוח כלפי כל מי שנמצא במקום – בין אם הוא עצמו מתנגד באלימות לפיזור ובין אם לאו. בפנייה הצגנו גם תיעוד מהפגנות שבהן שוטרים השתמשו באלה כדי לחבוט במפגינים, בניגוד לטענה שהאלות משמשות כאמצעי חיץ בלבד. באחד המקרים שתועדו מפגין חרדי שבר את ידו, ובמקרים אחרים החבטות גרמו לנפיחות ולחבלות.


תשובת המשטרה, 14.7.2021 (הגיעה לידינו ב-20.12.2021)הפניות נכתבו בסיוע המתמחה אייל לוריא פרדסコメント


bottom of page