top of page

ההחלטה להחזיר את איכוני השב"כ אומללה ולא חוקית


לפנות בוקר (28.11.2021) אישר קבינט הקורונה שורה של צעדים שנועדו למנוע את התפשטותו של זן הקורונה החדש, אומיקרון. בין היתר הוחלט להחזיר את איכוני השב"כ לצורך מעקב מגעים של חולי הזן החדש. לעמדת האגודה לזכויות האזרח, זוהי החלטה אומללה ולא חוקית, שסותרת את פסיקת ההרכב המורחב של בג"ץ ממרץ האחרון. בג"ץ קבע כי האיכונים פגעו פגיעה קשה בזכויות האזרחים, ושאף דמוקרטיה אחרת לא בחרה במעקבים כופים על ידי שירותי הביטחון. בג"ץ קבע שהאיכונים לא הוכיחו את עצמם כיעילים במניעת התפשטות המגיפה. בג"ץ מתח ביקורת נוקבת על שיקול הדעת של הממשלה ועל התעלמות מהנזק בשימוש בכלי לא מתאים, ששלח עשרות אלפי אנשים לבידודים מיותרים. בשורה התחתונה בג"ץ הגביל את הממשלה להיעזר בשב"כ רק למקרים שבהם חולה לא משתף פעולה עם חקירה אפידמיולוגית או מוסר על אפס מגעים.

אנו רואים חומרה מיוחדת בהחלטה לעשות שימוש בסמכות להתקין תקנות לשעת חירום, אף שבג"ץ כבר פסק באפריל 2020 שלא ניתן להסמיך את השב"כ לביצוע מעקבי מגעים בהחלטת ממשלה, אלא יש חובה לכנס את הכנסת ולקדם חקיקה. מדובר בזלזול בוטה בשלטון החוק.

יש חלופה טובה ומידתית לאיכוני השב"כ – מערך התחקורים האפידמיולוגיים, שעד עתה התגלה כיעיל ומדויק יותר מאיכוני השב"כ באיתור מגעים המובילים להדבקה. אך הציבור חייב לדעת שגם כאשר השב"כ פעל באופן מלא לאיתור מגעים לצד מערך אפידמיולוגי, קרוב לחמישים אחוז מהחולים לא אותרו בכלל קודם לכן, ולכן איתור מגעים הוא כלי מוגבל מאוד בהתמודדות עם המגיפה, ולא יכול למנוע את התפשטותה. כמו כן – מתוך אלו שכן אותרו קודם כמי שהיו במגע, ובודדו – כ-85% התגלו בחקירה אפידמיולוגית, ורק מיעוט התגלה בלעדית על ידי השב"כ.

האגודה לזכויות האזרח קראה לממשלה לא לאמץ את החלטת קבינט הקורונה, וליועץ המשפטי לממשלה לאסור על הממשלה לפעול כך. בפנייה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה ציין עו"ד גיל גן-מור כי אם הממשלה מעוניינת לחדש את האיכונים היא חייבת לעשות זאת בהסתמך על חקיקה, ואסור לה להתקין תקנות לשעת חירום. גם אם תהיה לה סמכות חוקית בחוק חדש, הממשלה רשאית להסמיך את השב"כ לכל היותר לעשות שימוש באיכונים אם החולה חלה בזן החדש, ובנוסף לא משתף פעולה עם החקירה או מוסר על אפס מגעים. כמו כן, יש לחסום אפשרות לבצע מעקב אחר מי שמחוסן ופטור מבידוד, שכן ממילא אין כל תועלת בפלישה לפרטיותם.
Commenti


bottom of page