top of page

מהפכה! 380 אלף משקי בית יהיו מוגנים מניתוקי חשמל


בניין חברת החשמל
צילום: יוסי זמיר, שתיל-סטוק

בעקבות הניצחון שלנו בבג"ץ ופסק הדין שקבע כי הזכות לחשמל היא זכות חוקתית אשר קשורה באופן הדוק לזכות לכבוד, לחיים ולבריאות, רשות החשמל תיקנה את אמות המידה לניתוקי חשמל. אמות המידה החדשות קובעות, בין השאר, כי 380 אלף משקי בית יהיו מוגנים מניתוקי חשמל על רקע של מצב כלכלי או רפואי קשה. מדובר על כמיליון ורבע בני אדם, פי עשרה מהמצב עד היום.


כזכור, בינואר האחרון קיבל בג"ץ את עתירתנו, שהוגשה בשיתוף עם הקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב, עמותת רופאים לזכויות אדם ואיגוד העובדים הסוציאליים בנושא מדיניות ניתוקי החשמל. להליך צורף מערך הסיוע המשפטי במשרד המשפטים כידיד בית המשפט. פסק הדין פורץ הדרך נפתח במילים "ויהי אור", וקבע: הזכות לחשמל היא זכות חוקתית אשר קשורה באופן הדוק לזכות לכבוד, לבריאות ולחיים. בעקבות פסק הדין ניסחה רשות החשמל כללים חדשים בעניין ניתוקי חשמל בשל חוב, לאחר שקיבלה רבות מההערות וההצעות שלנו שמרחיבות את קבוצות האוכלוסייה המוגנות מניתוק.


למרות השיפור המשמעותי, יש עדיין בעיות באמות המידה, שיקשו על חלק מהזקוקים להגנה מניתוק לקבל אותה. כך, למשל, נקבע כי חלק ממקבלי הקצבאות העניים ביותר יקבלו הגנה מניתוק חשמל רק לאחר תקופת אכשרה של חצי שנה; וכי מי שנזקק לאישור על מצב כלכלי יוכל לקבל אותו רק מעו"ס בלשכה לשירותים חברתיים או עו"ס שיקום, ורק לאחר חצי שנה של טיפול במחלקה. בנוסף, רשות החשמל הותירה בידי חברת החשמל את הסמכות לקבוע הסדרי התשלום לבעלי חוב עניים ואת הפעלתה של ועדת חריגים, למרות שחברת החשמל היא גוף שנמצא בניגוד עניינים מובנה. כמו כן, רשות החשמל הותירה את מונה התשלום מראש (מת"מ) כאמצעי גבייה. לעמדתנו (עמדה שבית המשפט לא קיבל) השימוש במת"מ לגביית חוב הוא פסול, ואנו נמשיך ונפעל לשינוי מדיניות זו.


עו"ד משכית בנדל מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישה את העתירה: "אמות המידה מבקשות ליישם את פסק הדין ההיסטורי של בג"ץ. הן מקיפות מצבים רבים של מנותקי חשמל ומעניקות הגנה מפני ניתוק והתקנת מת"מ. לצד הבשורה החשובה והמשמחת בפרסומן, אנחנו נמשיך לעקוב אחר היישום ולפעול לשיפורן על מנת לוודא שלא יהיו אנשים שחיים בחושך בשל עוניים".
Comentarios


bottom of page