top of page

"הרפורמה המשפטית" – פגיעה בעצמאות מערכת המשפט

מתוך: המתקפה על הדמוקרטיה בישראל: הכנסת 25 והממשלה ה-37 – מעקב יוזמות שפוגעות בזכויות האדם ובדמוקרטיה. עדכון אחרון: יולי 2023.


עם כניסתה של הממשלה ה-37 לתפקידה היא החלה בצונאמי של יוזמות חקיקה שמטרתן להסיר את האיזונים והבלמים שמציבים גבולות ליכולתה של הרשות המבצעת לפעול, ובפרט – להגביל את העצמאות ואת יכולת הפיקוח של בית המשפט העליון. את המהלך מובילים עבור הממשלה שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן.


ערעורה של מערכת המשפט מתוכנן להיעשות בשלבים, באמצעות כמה שכבות של חקיקה. השלב הראשון, שהממשלה כבר החלה לקדם בפועל, כולל את ביטול עילת הסבירות, שינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, ביטול הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד וצמצום הביקורת השיפוטית על חקיקה רגילה (כולל פסקת ההתגברות). השלבים הבאים שהוצהר עליהם כוללים שינוי של אופן המינוי של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שינוי מעמדם של היועצים המשפטיים ועוד. לכל רכיב כשלעצמו תהיה השפעה הרסנית; ביחד, הם מאיימים לשנות באופן דרמטי את פניה של מערכת המשפט ואת שיטת המשטר בישראל: מהפרדת רשויות ואיזונים ובלמים – לחיסול העצמאות של בתי המשפט ולשלטון ללא מצרים; משופטים מקצועיים לשופטים מטעם; ומשלטון שחייב להציג הצדקות למעשיו – לשלטון שמותר לו לנהוג בשרירות ובקפריזיות.


איפה זה עומד:

ההצעה בעניין ביטול עילת הסבירות עברה במליאה בקריאה שנייה ושלישית ב-24.7.2023.

ההצעה בעניין מינוי שופטים נדונה בוועדת חוקה ומוכנה לקריאה שנייה ושלישית, וההצעות בעניין שפיטות חוקי יסוד וחוקים רגילים ופסקת ההתגברות עברו בקריאה ראשונה. הממשלה הכריזה על השהייתן של הצעות חקיקה אלה לצורכי הידברות ומשא ומתן, אולם באפשרותה לחדש את קידומן בכל רגע.


להרחבה על כלל היוזמות הנוגעות למערכת המשפט שהוחל בקידומן או שנמצאות על סדר היום של הממשלה.Comments


bottom of page