top of page

כוונות שר התרבות לשלול מימון מיוצרים וממוסדות תרבות


אילוסטרציה
© Nikolai Sorokin | Dreamstime.com

בעקבות הצהרותיו החוזרות ונשנות של שר התרבות הנכנס, מיקי זוהר, על כוונותיו לשלול מימון מיוצרים וממוסדות תרבות בשל יצירות "שיפגעו בשמה הטוב של מדינת ישראל", פנינו ב-10.1.2023 ליועצת המשפטית לממשלה. ביקשנו שתבהיר לשר התרבות כי הצהרותיו אינן חוקיות, מכיוון שאין לו כל סמכות להתערב בתוכנן של יצירות תרבות או לשלול תמיכה מיוצרים או ממוסדות תרבות בשל תוכן היצירה.


בפנייה טען עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי של האגודה, כי אמנם התיקון משנת 2011 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (הידוע בכינויו "חוק הנכבה") מקנה לשר האוצר בהסכמת השר הנוגע בדבר סמכות להפחית מתקציב של גוף נתמך כל הוצאה שהוצאה לצורך קידום אחת מחמש העילות המפורטות באותו התיקון. אך ראשית, אף אחת מהעילות הקבועות בחוק איננה נוגעת לפגיעה בשמם הטוב של המדינה או של חייליה, ושנית, ניתן לעשות זאת רק לאחר קיום ההליך המפרט בחוק, שכולל קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד האוצר והקמת צוות מקצועי, ובו נציגים של משרד האוצר, משרד המשפטים והמשרד הנוגע בדבר לצורך בחינת הפנייה.


עוד הזכיר עו"ד יקיר כי קודמתו של שר התרבות לפני שנים אחדות, השרה מירי רגב, היתה מהשיאניות שבהגשת תלונות למשרד האוצר בדרישה לשלול מימון ממוסדות תרבות על בסיס "חוק הנכבה", וכי בשורה ארוכה של חוות דעת של המשנות ליועץ המשפטי לממשלה בעקבות פניות שלנו נקבע שלשרת התרבות או לראשי רשויות מקומיות אין סמכות להתערב בתוכן האמנותי המועלה במבני ציבור או במוסדות תרבות.


עו"ד יקיר הדגיש את האפקט המצנן שיוצרות הצהרות כגון אלה של השר הנכנס כלפי היוצרים, ועל פגיעתן בחופש הביטוי. "תפקידה של הרוח היוצרת לעסוק בסוגיות הרגישות והכואבות ביותר בחברה הישראלית, לרבות עוולות הכיבוש והפגיעה בזכויות האדם", נכתב בפנייה. "בניגוד להשקפת השר, היוצרות והיוצרים אינם מועסקים אצלו במשרת אמון וכספי התמיכה בתרבות אינם מתת חסד או כספי הקופה הקטנה של לשכת השר. אסור לו להלך אימים על היוצרים ולצפות מהם לשנות את עמדותיהם או את יצירתם בהתאם להשקפת שלטון כזה או אחר".


כשבוע לאחר מכן שלחנו מכתב תזכורת, בו ביקשנו את התערבותה הדחופה של היועמ"שית, לאחר ששר התרבות הורה לבחון את האפשרות לשלול רטרואקטיבית את המימון מהסרט "H2: מעבדת השליטה" על המציאות של הכיבוש בחברון.
Comments


bottom of page